01 Chw 2014

O ganlyniad i lwyddiant Ymgyrch Baltic dros gyfnod y Nadolig, mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau â’r ymateb lefel uwch hwn tuag at Gam-drin Domestig.

Lluniwyd Ymgyrch Baltic ar gyfer sicrhau fod aelodau’n cymuned sy’n agored i niwed yn aros yn ddiogel – mae’r fenter wedi gwella ymateb yr heddlu ac ymchwiliadau dilynol o bob adroddiad am Gam-drin Domestig. 

Yn ogystal, bydd swyddogion sy’n gweithio ar Ymgyrch Baltic yn cael eu diweddaru drwy friffiadau cudd-wybodaeth am ddioddefwyr a allai fod yn arbennig o agored i niwed, ac am droseddwyr penodol a allai beri risg uwch.

Yn ystod y fenter, bydd timau o swyddogion CID a swyddogion lifrog yn gweithio’n agos ar sifftiau penodol er mwyn mynychu digwyddiadau cam-drin domestig, gan roi tawelwch meddwl a chasglu tystiolaeth.

Bydd yr ymagwedd hon sydd wedi’i brofi’n galluogi Heddlu Dyfed-Powys i ddiogelu dioddefwyr a phlant i sicrhau nad ydynt dal mewn perygl.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Shane Williams: “Ein prif gonsyrn yw diogelu dioddefwyr a phlant a sicrhau nad ydynt mewn perygl parhaus. Mae gennym Swyddogion Cam-drin yn y Cartref penodol sydd yno i roi cefnogaeth a gwybodaeth i ddioddefwyr gwrywaidd a benywaidd a’u plant. Byddwn yn ymchwilio i bob trosedd er mwyn dwyn drwgweithredwyr i gyfiawnder, ac yn y pen draw, diogelu’r dioddefwyr a’u plant.”
 
Ynghyd â phartneriaid cydweithredol, mae Heddlu Dyfed-Powys yn anelu i sicrhau fod dioddefwyr yn cael digon o wybodaeth er mwyn eu galluogi i gael mynediad at help, cyngor neu wasanaethau o asiantaethau eraill pan mae’n ddiogel ac yn gyfleus iddynt.

Ychwanega’r Ditectif Uwch-arolygydd Shane Williams: “Fel sefydliad, ac ynghyd â’n hasiantaethau partner, rydym eisiau rhoi’r dewrder a’r hyder i ddioddefwyr ddod ymlaen a riportio digwyddiadau o’r fath fel ein bod ni’n medru delio â’r risgiau, cefnogi’r dioddefydd a dwyn pobl i gyfiawnder ar y cyd. Mae ein swyddogion arbenigol yn medru trefnu nifer o fesurau er mwyn sicrhau diogelwch y dioddefydd a phlant.”

Sut i Gysylltu
Gellir cysylltu â Swyddogion Cam-drin Domestig drwy alw’n rhif difrys ar 101. Maent yn medru rhoi cymorth dros y ffôn, trwy lythyr a thrwy ymweliad personol â’ch cartref neu leoliad y cytunir arno gan y ddau ohonoch. Fel arall, ewch i: www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice-and-support/look-after-yourself/domestic-abuse. Am wasanaethau cymorth ychwanegol, galwch 0808 8010800 neu ewch i www.allwaleshelpline.org.uk