12 Hyd 2020

Parchu, diogelu a mwynhau. Dyna neges Heddlu Dyfed-Powys wrth i swyddogion annog pobl i ddathlu Calan Gaeaf yn ddiogel.

Mae’r heddlu wedi lansio Ymgyrch Bang 2020, yn gofyn i bobl feddwl yn wahanol ynghylch y ffordd y byddant yn nodi Calan Gaeaf eleni.

Gyda chyfyngiadau mewn lle o ganlyniad i Covid-19, a rhai ardaloedd dan gyfnod clo lleol, mae swyddogion yn annog pobl i barchu eu cymdogion, amddiffyn gwasanaethau brys drwy ostwng y galw arnynt, a mwynhau dathliadau yn eu cartrefi.

Meddai’r Arolygydd Justin Evans o’r Uned Lleihau Troseddu a Niwed: “Efallai eich bod yn gyfarwydd ag Ymgyrch Bang, sy’n ymgyrch flynyddol wedi ei hanelu at gadw pobl yn ddiogel dros Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc. Eleni, er ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel, mae ein neges ychydig yn wahanol o ystyried yr amgylchiadau anghyffredin rydyn ni wedi ein canfod ein hunain ynddynt.

“Rydyn ni’n gofyn i bobl ystyried dathlu yn eu cartrefi yn hytrach na mynd allan i grwydro, gan barchu bod yna bobl sy’n cael Calan Gaeaf yn ofidus yn ystod amserau arferol, ac a fyddai efallai’n cael bod ansicrwydd y sefyllfa bresennol wedi dwysáu’r teimladau hyn o bryder.

“Rydyn ni hefyd yn gofyn i chi wneud eich gorau i’ch cadw eich hun a’ch teulu’n ddiogel er mwyn osgoi rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn ystod cyfnod sydd eisoes yn brysur iawn.”

Mae cerfio pwmpenni, gwneud crefftau a chreu taith arswyd o amgylch eich tŷ neu eich gardd i gyd yn ffyrdd y gallwch chi ddathlu Calan Gaeaf gartref gyda phlant ifanc.

Bydd plant hŷn a rhai yn eu harddegau efallai eisiau cyfarfod â ffrindiau, ond rydyn ni’n annog rhieni i gadw golwg ar eu cynlluniau, a’u hatgoffa i ystyried goblygiadau eu gweithredoedd, ac ystyried cyfyngiadau cyfnodau clo lleol.

“Yn ffodus, nid yw mwyafrif y cymunedau rydyn ni’n eu plismona’n gweld cynnydd mawr mewn troseddu yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn, ond mae bob amser posibilrwydd y gall un neu ddau o bobl ddifetha’r cyfan i bawb arall,” meddai’r Arolygydd Evans.

“Dydyn ni ddim eisiau i fwynhad unrhyw un fynd dros ben llestri ac achosi gofid na niwed i eraill.

“Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn gael Calan Gaeaf diogel a llawn hwyl.”

I gael syniadau am grefftau Calan Gaeaf a ffyrdd o ddathlu yn eich cartref, ewch at dudalen Pinterest Heddlu Dyfed-Powys.