27 Mai 2014

Parhaodd Ymgyrch Darwen dros y penwythnos, gyda swyddogion ar draws yr heddlu’n patrolio’r prif ffyrdd prifwythiennol a’r prif fannau problemus o ran gwrthdrawiadau a chyrchfannau gwyliau.

Golygodd y tywydd gwlyb ddydd Sadwrn a dydd Sul fod ychydig neu dim gweithgarwch beiciau modur nac unrhyw alwadau eraill yn ymwneud â cherbydau. Roedd Dydd Llun y Banc yn sych a braf, gyda nifer fawr o feicwyr modur a thraffig gwyliau cyffredinol ledled yr ardal heddlu.
 
Rhoddwyd ardaloedd patrôl penodol i bob tîm plismona’r ffyrdd, gan gynnwys Dinbych-y-pysgod, yr A40 i mewn i Sir Benfro; Mynyddoedd y Preseli; Cei Newydd a’r cyffiniau; yr A44 i mewn i Aberystwyth; yr A40 o Lanymddyfri i Aberhonddu; yr A40 o Aberhonddu i Grucywel; yr A483 ar hyd y Mynydd Du a’r A438 o Aberhonddu i’r Gelli Gandryll a’r A470 Storey Arms i Aberhonddu.

Cefnogwyd swyddogion gan batrôl targedig penodol gan yr adran gŵn a’r uned ymateb arfog er mwyn darparu presenoldeb heddlu canolbwyntiedig ac amlwg iawn yn y prif leoliadau hyn.

Digwyddodd ymgysylltu â’r gymuned beicio modur yng nghaffis West End ac Owls Nest yn Sir Gaerfyrddin a’r ‘troeon RAC’ ar yr A470 ger Aberhonddu lle yr hysbyswyd beicwyr modur am y cynnydd diweddar mewn anafiadau beiciau modur yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Nid oedd gwrthdrawiadau difrifol na mân wrthdrawiadau’n ymwneud â beiciau modur yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac nid oedd unrhyw adroddiadau am ddefnydd gwrthgymdeithasol o feiciau modur nac unrhyw fath arall o drafnidiaeth ychwaith. 

Dros y penwythnos, roedd gweithgarwch gorfodi’n cynnwys:-
• naw arést am yfed a gyrru.
• tri adroddiad trosedd traffig ar gyfer beiciau, 21 ar gyfer ceir.
• dau hysbysiad cosb benodedig ar gyfer beiciau, 22 ar gyfer ceir.
• un gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn ymwneud â beic, 5 gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn ymwneud â cheir.
• saith rhybudd canabis, un wedi’i riportio ar gyfer gŵys am feddu ar ganabis, un unigolyn wedi derbyn rhybudd am feddu ar MDMA.

Dywedodd y Prif Arolygydd Rose-Ann Lloyd: “Mae’n galonogol nodi nad oedd unrhyw wrthdrawiadau difrifol na mân wrthdrawiadau’n ymwneud â beiciau modur, nac adroddiadau am feicio neu yrru gwrthgymdeithasol dros ŵyl y banc. Mae ein swyddogion yn gweld gormod o drasiedïau. Gall y rhan fwyaf ohonynt gael eu hatal. Mae diogelwch ein ffyrdd a lleihau nifer yr anafiadau’n flaenoriaeth i ni. Mae Ymgyrch Darwen yn rhan o raglen barhaus ar gyfer gwella diogelwch y ffyrdd i bawb yn Nyfed-Powys drwy ymgysylltu a gorfodi lle bo angen.”