12 Gor 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019. 

Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybod eu bod nhw’n anghyfreithlon, neu mae pobl wedi anghofio amdanynt. Mewn achosion eraill, mae rhwydweithiau troseddol yn cael gafael ar arfau saethu ac yn eu rhannu er mwyn niweidio, bygwth a dychrynu eu cymunedau lleol. Mae’r ymgyrch hon yn rhoi cyfle i bobl gael gwared ar arfau saethu neu fwledi drwy fynd â nhw i orsaf heddlu leol a’u rhoi nhw i swyddogion a staff yr orsaf.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys:

“Rydyn ni’n ffodus nad ydym yn ymdrin â throseddau gwn yn aml yn Heddlu Dyfed-Powys. Fodd bynnag, nid yw gynnau a bwledi’n adnabod ffiniau. Yn ogystal â’u cymryd oddi ar ein strydoedd, rydyn ni hefyd eisiau rhoi stop ar arfau lleol yn teithio i gymunedau cyfagos.

“Mae’r frwydr genedlaethol yn erbyn troseddau gwn yn gryfach nag erioed, ac rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid a’n cymunedau lleol i ddiogelu, addysgu ac ymyrryd cyn gynted â phosibl.

“Rydyn ni’n defnyddio amryw o dactegau er mwyn dod o hyd i arfau sydd wedi syrthio i’r dwylo anghywir – ond mae angen help y cyhoedd arnom. Rydyn ni eisiau cymaint o arfau ag sy’n bosibl, a byddem yn annog pobl i’w cyflwyno i ni.

“Os ydych chi’n gwybod ble mae arf yn cael ei gadw’n anghyfreithlon, nawr yw’ch cyfle i ildio’r gwn, neu ddweud wrthym ble mae’r gwn, yn ddienw. Ni fyddwch chi’n cael eich erlyn wrth gyflwyno gwn i ni, ac fe allech arbed bywyd.

 “Mae un arf oddi ar y strydoedd un yn llai y gellir ei ddefnyddio i niweidio neu fygwth ein cymunedau. Byddwn ni’n defnyddio’r holl bwerau a gwybodaeth sydd ar gael i ni er mwyn dod o hyd i’r troseddolrwydd hwn a’i atal unwaith ac am byth.”

Cydlynwyd yr ymgyrch ildio arfau saethu ddiwethaf ym mis Tachwedd 2017 gan NABIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Balisteg Cenedlaethol), ac ystyriwyd ei bod yn llwyddiannus dros ben, gyda miloedd o eitemau a allai fod wedi achosi niwed angheuol yn cael eu hatal rhag syrthio i ddwylo troseddwyr.  

Mae ymgyrch yr haf hwn yn canolbwyntio’n arbennig ar arfau saethu, gynnau syfrdanu a chwistrelli pupur. Mae’r heddlu eisiau tynnu sylw at beryglon yr eitemau hyn ac atgoffa pobl eu bod nhw’n anghyfreithlon yn y wlad hon, ac y gallai arwain at ddedfryd o garchar ar gyfer unrhyw un sy’n cael ei ddal ag eitemau o’r fath yn ei feddiant .    

 Bydd y cyfnod ildio’n para am bythefnos, tan ddydd Sul 4 Awst 2019. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ni fydd y rhai sy’n ildio arfau saethu’n cael eu herlyn am feddu ar arf saethu, a gallant ildio arfau’n ddienw.

 Galwch 101 er mwyn trefnu bod swyddog heddlu sydd wedi’i hyfforddi’n arbennig yn casglu eich arf neu’ch bwledi.

 Gellir ildio arfau a bwledi mewn unrhyw orsaf heddlu, ond cynghorir unrhyw un sy’n ildio arf saethu, bwledi neu unrhyw arf arall yn ystod yr ymgyrch ildio i wirio oriau agor eu gorsaf drwy alw 101 neu drwy alw heibio i wefan yr heddlu.

 Os ydych chi’n gwybod am bobl sy’n gysylltedig ag arfau saethu anghyfreithlon, galwch yr heddlu ar 101 neu Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Dolen mapiau Google ar gyfer lleoliadau gorsafoedd heddlu ac amserau agor: http://bit.ly/DPPOpAztecStations

 

 

Gorsaf

Oriau Agor

Gorsaf Heddlu Llanelli

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 – 17:00

 

Gorsaf Heddlu Caerfyrddin

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 – 17:00

Gorsaf Heddlu Rhydaman

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00 – 18:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul 09:00 – 17:00

Gorsaf Heddlu Hwlffordd

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00 – 17:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul 09:00 – 13:00

Gorsaf Heddlu Aberystwyth

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00 – 18:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul 09:00 – 17:00

Gorsaf Heddlu Aberhonddu

Dydd Llun – Dydd Sul 09:00 – 17:00

Gorsaf Heddlu’r Drenewydd

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00 – 18:00

Dydd Sadwrn, Dydd Sul 09:00 –  17:00

Gorsaf Heddlu Llandrindod

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 – 17:00