20 Gor 2015

Mae’r heddlu wedi lansio ymgyrch er mwyn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais sy’n gysylltiedig ag alcohol yn Ninbych-y-pysgod.

Dywedodd yr Arolygydd Mark McSweeney, “Rwyf eisiau sicrhau bod Dinbych-y-pysgod yn le diogel i breswylwyr ac ymwelwyr fwynhau. Fodd bynnag, rhaid i aelodau o’r cyhoedd hefyd gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd eu hun a chymryd camau gweithredu i aros yn ddiogel a pheidio â throseddu.

 

“Er nad yw troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol yn broblem fawr, gwyddwn fod nifer y digwyddiadau’n cynyddu wrth i ganol y dref brysuro yn ystod yr haf.

 

“Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, mae gennym fwy o swyddogion ar nosweithiau Sadwrn a Sul gan fod Dinbych-y-pysgod yn dref lan môr boblogaidd ac yn boblogaidd â grwpiau sy’n ymweld â’r dref.

 

“Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol y bu materion ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol yn ystod y dydd hefyd yn ystod y ddau ddydd Sadwrn diwethaf yn arbennig, yn enwedig gan grwpiau mawr o bobl. Er mwyn mynd i’r afael â’r problemau hyn, bydd Cwnstabliaid Heddlu dynodedig ychwanegol ar ddyletswydd yn ystod y dydd o ddydd Sadwrn 18 Gorffennaf tan ddiwedd Awst. Bydd y cwnstabliaid hyn yn cerdded strydoedd Dinbych-y-pysgod yn ystod y dydd ac yn ymdrin ag unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol.

 

“Bydd swyddogion yn yr Orsaf Rheilffordd hefyd er mwyn cwrdd â phobl sy’n teithio ar y trên i Ddinbych-y-pysgod. Bydd y swyddogion yn ymgysylltu â’r ymwelwyr ac yn rhoi’r cyngor priodol ar gyfer aros yn ddiogel ac allan o drwbl tra’u bod nhw yn Ninbych-y-pysgod.”

 

“Rwyf wedi cwrdd â thrwyddedigion a’r awdurdod trwyddedu er mwyn sicrhau fod y negeseuon yn cyrraedd yr holl leoedd iawn.”

 

“Hefyd, hoffwn annog pobl leol i gysylltu â’r heddlu os ydyn nhw’n poeni am weithgarwch ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau’r cyhoedd fy mod i’n monitro pob adroddiad.

 

“Rwyf eisiau annog pobl i ddod i ganol y dref oherwydd mae’n le bywiog ac egnïol. Mae’n rhaid i ni ystyried anghenion ein preswylwyr, siopwyr ac ymwelwyr - yn arbennig yr henoed a rhai sydd â theuluoedd ifainc. Rwyf hefyd eisiau atgoffa pobl i feddwl am ganlyniadau goryfed a’r penderfyniadau maen nhw’n gwneud a allai arwain at roi eu hunain mewn sefyllfaoedd lle maen nhw’n agored i niwed, neu yfed cymaint mae’n arwain at gyflawni troseddau yn erbyn pobl eraill ac, o bosibl, dedfryd o garchar.”