06 Hyd 2015

Mae swyddogion yr Heddlu, Safonau Masnach, Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, Llu Ffiniau’r DU, a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi bod yn cymryd rhan mewn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus cenedlaethol.

Maent wedi targedu masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthiol mewn diwrnod gweithredu cenedlaethol, a gynhaliwyd ddydd Mercher, 30 Medi. Tynnodd y tîm amalasiantaethol hefyd sylw at y perygl i aelodau bregus y gymuned wrth ddefnyddio galwyr diwahoddiad.

Amrywiodd gweithgareddau ar y dydd o adnabod cerbydau a ddefnyddir gan droseddwyr drwy System Awtomatig Adnabod Rhifau Ceir (ANPR) i gynnal patrolau yn seiliedig ar gudd-wybodaeth mewn ardaloedd lle mae pobl hŷn neu fregus yn byw.

Drwy gydol yr wythnos gwnaeth y tîm aml-asiantaeth a oedd yn gweithio yn ardal Dyfed-Powys bum arestiad, nodwyd 26 o droseddau a stopiwyd ac archwiliwyd 291 o gerbydau. Er mwyn helpu atal pobl rhag dod yn ddioddefwyr masnachwyr twyllodrus, mynychodd Timau Plismona Bro digwyddiadau cymunedol, ymwelsant â 250 o gartrefi a dosbarthu 800 o daflenni atal troseddau masnachwyr twyllodrus.

Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw ar gyfraddau deniadol ond mae safon y gwaith yn isel, mae’n waith diangen, neu y mae wedi ei orbrisio. Maent yn aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog.

Meddai’r Prif Arolygydd Ross Evans: “Mae troseddau tynnu sylw a sgamiau sy’n twyllo pobl o’u cynilion ar gyfer gwaith diangen a drud yn cael effaith niweidiol ar iechyd y dioddefwyr ac ar eu hyder.

“Bydd rhannu cudd-wybodaeth a mentrau ar y cyd yn parhau rhwng safonau masnach a’r heddlu, ac nid oes gan droseddwyr sy’n cyflawni troseddau carreg drws unrhyw le i guddio.”

Dyma’r ddegfed flynedd i sefydliadau ar draws y DU gymryd rhan yn yr Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus. Arweinir yr ymgyrch gan Ymgyrch Liberal, uned gudd-wybodaeth genedlaethol sy’n cysylltu troseddau cysylltiol ac yn casglu ynghyd cudd-wybodaeth am droseddwyr hysbys a grwpiau trosedd trefnedig sy’n teithio’n helaeth ar draws y DU.

Mae swyddogion yr heddlu a swyddogion safonau masnach yr awdurdodau lleol wedi cydweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, Asiantaeth Ffiniau’r DU a Scambusters i ddal masnachwyr twyllodrus ac i atal pobl ddiniwed rhag dioddef trosedd.

 

 

Cyngor Atal Trosedd

 

 • Ansicr? Peidiwch agor y drws!
 • Gwiriwch pwy sydd wrth y drws drwy ffonio’r cwmni y maent yn honni eu bod yn gweithio iddynt. Defnyddiwch y rhifau ffôn sydd wedi’u rhestri yn eich cyfeirlyfr lleol neu a ddarperir yn annibynnol gan eich darparwr gwasanaeth.
 • Gwiriwch a yw’r masnachwyr yn aelodau o’r Cynllun Cymeradwyo Codau Defnyddwyr neu gynllun ‘Trust Mark’ y Llywodraeth.
 • Trafodwch unrhyw waith rydych yn teimlo sydd angen ei gyflawni ar eich eiddo gyda pherthynas neu ffrind a all eich helpu i ddod o hyd i fasnachwr dilys.
 • Peidiwch â chytuno i unrhyw waith neu lofnodi unrhyw beth ar y pryd. Peidiwch ag ildio i bwysau i gael unrhyw waith wedi ei gyflawni.
 • Peidiwch byth â thalu arian parod o flaen llaw a pheidiwch byth â mynd i’r banc neu at beiriant arian gyda masnachwr.
 • Os ydych yn amau bod masnachwr twyllodrus wrth eich drws yna ffoniwch 999.

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 • Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai arwain at arestio unrhyw droseddwr carreg drws neu fasnachwr twyllodrus gysylltu â’r heddlu ar 101 neu ffonio Crimestoppers Cymru yn ddienw ar 0800 555 111.
 • Os ydych chi’n credu bod masnachwr twyllodrus wrth y drws galwch yr heddlu ar 999.
 • Gwasanaeth Defnyddwyr Canolfan Cynghori ar 03454 04 05 06, i siarad â chynghorydd yn Gymraeg ffoniwch 03454 04 05 05
 • I gael mwy o wybodaeth ewch at www.citizensadvice,org.uk/consumer_service awww.tradingstandards.gov.uk.