15 Ebr 2016

 

Ddim yn siŵr? Peidiwch ag agor y drws!

 

Targedwyd masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthiol ledled y DU mewn diwrnod o weithredu cenedlaethol ddydd Mercher 13 Ebrill 2016 fel rhan o fenter atal trosedd wythnos o hyd.

 

 

 

Fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys weithgareddau ar y dydd yn cynnwys gweithredu gwarantau, adnabod cerbydau a ddefnyddir gan droseddwyr drwy’r system adnabod rhifau ceir yn awtomatig, a chynnal patrolau a arweiniwyd gan gudd-wybodaeth mewn ardaloedd lle mae pobl hŷn neu bobl sy’n agored i niwed yn byw. 

 

 

 

Cydweithiodd yr heddlu a gwasanaethau safonau masnach ledled y wlad  â’r Adran Waith a Phensiynau, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyllid a Thollau EM, y DVLA, yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, Llu’r Ffiniau a Scambusters i ddal masnachwyr twyllodrus ac atal pobl diniwed rhag dioddef trosedd.

 

 

 

Yn ystod Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2015, arestiwyd dros 100 o bobl, atafaelwyd gwerth £3.1 miliwn mewn eiddo, ac archwiliwyd dros 5000 o gerbydau. 

 

 

 

Mae masnachu twyllodrus yn broblem ledled y DU, gyda thystiolaeth yn dangos bod nifer o fyrgleriaethau’n gysylltiedig â masnachwyr twyllodrus. Yn aml, mae masnachwyr twyllodrus yn teithio’n bell er mwyn cyflawni troseddau, gan ddangos pam bod cael gallu cenedlaethol megis Ymgyrch Liberal mor bwysig.

 

 

 

Dywedodd Andrew Luckett, Rheolwr Swyddfa Ymgyrch Liberal:

 

 

 

“Mae sgamiau a byrgleriaethau tynnu sylw dal yn digwydd, ac mae’r dioddefwyr yn cael eu twyllo o’u cynilion am waith diangen, drud, ac mae hyn yn effeithio’n andwyol ar iechyd a hyder y dioddefydd.

 

 

 

“Byddwn ni’n parhau i gynnal ymgyrchoedd fel hyn ac rydyn ni’n atgoffa’r cyhoedd i barhau’n wyliadwrus a riportio unrhyw weithgarwch amheus neu bryderon am unigolyn sy’n cynnig gwneud gwaith i’r asiantaeth berthnasol.”

 

 

 

Mae’r Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus yn cael ei harwain gan Ymgyrch Liberal, yr uned gudd-wybodaeth genedlaethol sy’n cysylltu troseddau cysylltiedig ac yn casglu cudd-wybodaeth ar unigolion allweddol a grwpiau troseddu trefnedig sy’n teithio ledled y DU. 

 

 

 

Dywedodd Steve Playle, swyddog arweiniol y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig ar gyfer troseddau carreg drws:

 

 

 

“Mae’r Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus yn gyfle gwych i bartneriaid gwahanol sy’n gysylltiedig â throseddau carreg drws ddod at ei gilydd i gynnal gwaith gorfodi a chodi ymwybyddiaeth ynghylch y materion. Mae troseddwyr sy’n galw’n ddiwahoddiad i gynnal gwaith cynnal a chadw mewn eiddo dal yn cam-fanteisio ar berchnogion tai oedrannus.”

 

 

 

“Mae swyddogion Safonau Masnach ledled y DU wedi ymrwymo i wneud bywydau troseddwyr mor anodd â phosibl drwy rannu cudd-wybodaeth, achosi aflonyddwch, ac erlyn pan fod angen.”

 

 

 

Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu wrth y drws. Ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau pwy ydynt. Yn aml, mae masnachwyr twyllodrus yn cynnig gwasanaethau cynnal a chadw neu waith garddio am brisiau deniadol, ond yn aml, mae safon y gwaith yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Yn aml, maent yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau ar frys.

 

 

 

Dylai pobl riportio achosion o fasnachwyr twyllodrus neu alwyr carreg drws diwahoddiad i Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06, neu 03454 04 05 05 ar gyfer ymgynghorydd sy’n siarad Cymraeg.

 

 

 

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai arwain at arestio troseddwr carreg drws neu fasnachwr twyllodrus alw eu heddlu lleol neu Crimestoppers Cymru, yr elusen genedlaethol, yn ddienw ar 0800 555 111