24 Meh 2016

Mae swyddogion o Dîm Troseddau Difrifol a Throseddau Trefnedig Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu’r dedfrydau a roddwyd gan y Barnwr Paul Thomas heddiw mewn perthynas â deg unigolyn a euogfarnwyd am eu rhan mewn cynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A  a reolir, sef cocên, i ardal Sir Benfro. Galwyd yr ymgyrch hon yn “Ymgyrch Pigeon”.

 

Roedd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar weithgareddau dau Grŵp Troseddau Trefnedig (GTT) yn Sir Benfro a oedd yn delio cyffuriau’n anghyfreithlon. Roedd y grŵp cyntaf yn cael ei arwain gan James Frederick Bolton  ac yn gweithredu o fewn ardal Johnston / Hwlffordd, a’r ail yn cael ei arwain gan Leigh John Salter ac yn gweithredu o fewn ardal Aberdaugleddau. Roedd Mr Bolton a Mr Salter wedi caffael symiau sylweddol o gocên o GTT yn Lerpwl a oedd yn cael ei arwain gan Adam John Idris ac wedi trefnu ei fod yn cael ei anfon ymlaen i Sir Benfro drwy rwydwaith o gymdeithion. Yn ddiweddarach, nododd yr ymchwiliad bod Leigh John Salter hefyd yn caffael cocên o unigolyn a leolir yn Abertawe. 

 

Cipiodd yr ymgyrch dystiolaeth dros gyfnod maith: o Hydref 2012 i Ebrill 2015.

 

Rhyng-gipiodd yr heddlu ddau atafaeliad cocên yn ystod yr ymchwiliad a ddaeth i gyfanswm o 1.2 cilogram.

Daeth swyddogion o hyd i dystiolaeth bod gwerth oddeutu £60,000 wedi’i symud rhwng y grŵp troseddu yn Lerpwl a Sir Benfro yn ystod y cyfnod cynllwyn. Ymhellach i hyn, adenillodd yr heddlu oddeutu £7,000 mewn arian parod.

 

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Huw Davies, yr Uwch Swyddog Ymchwilio:

 

“Mae dedfrydau heddiw’n galonogol ac yn adlewyrchu gwaith caled a chadernid y tîm ymchwilio yn ystod ymchwiliad cymhleth.

 

“Mae’r ymchwiliad yn dangos ymrwymiad gan Heddlu Dyfed-Powys i ddarparu adnoddau priodol i ymchwilio i niwed a achosir gan gyffuriau yn ein cymunedau a’i leihau.

 

“Dangosodd yr ymchwiliad bod y grŵp troseddu hwn yn gyfrifol am fasnachu cyffuriau i ardal Sir Benfro. Roedd symiau sylweddol o gocên ar gael o fewn cymunedau bychain Sir Benfro ac mae’n debyg iawn fod yr ymchwiliad a’r gorfodi wedi cael effaith arwyddocaol.

 

“Dylai lefel yr ymchwiliad hwn a’r dedfrydau anfon neges glir i’r rhai sy’n bwriadu cyflawni troseddau difrifol o fewn ein hardal blismona y byddwch chi’n cael eich rhwystro a’ch dal i gyfrif am eich gweithredoedd yn y pen draw.”

 

 

Unigolion a Ddedfrydwyd

 

Euogfarnwyd am Gynllwynio i werthu cyffuriau dosbarth “A” a reolir

 

 1. Adam John IDRIS g-26/09/1982

  o 8, Grovedale Road, Lerpwl. L181DH (dedfrydwyd i 12 blynedd)

   

 2. James Frederick BOLTON g-31/05/1967

  o Dunromin, 6 Kiln Road, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro. SA62 3PF (Dedfrydwyd i 9.5 blynedd)

   

 3. Leigh John SALTER g-25/09/1978

  o 140,Steynton Road, Steynton, Aberdaugleddau, Sir Benfro. SA731AN (Dedfrydwyd i 5.4 blynedd)

   

 4. Siobhan JACKSON g-13/05/1977

  o Dunromin, 6 Kiln Road, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro. SA62 3PF (Dedfrydwyd i 5.4 blynedd)

   

 5. Adam Mark WOODHOUSE g-04/06/1982

  o 9 Weaver Close, Alsager, Stoke on Trent. ST7 2QF (Dedfrydwyd i 6.8 blynedd)

   

 6. Andrew John DAVIES g-15/01/1962

  o Fflat 1, 83 Hill Street, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1QL (Dedfrydwyd i 4.4 blynedd)

   

 7. David PARKER g-08/03/1975

  o 185, Skomer Drive, Aberdaugleddau, Sir Benfro. SA73 2RP(Dedfrydwyd i 16 mis wedi’i atal am 2 flynedd, a 250 awr o wasanaeth cymunedol)                   

   

   

Euogfarnwyd am wyngalchu arian

 1. Richard CONROY g-25/11/1967

  o 4, Cherry Tree Close, Aberdaugleddau, Sir Benfro. SA731BB (23/06/2016 – rhoddwyd gorchymyn cymunedol iddo. 200 awr o waith di-dâl.)

   

 2. Danielle MALONEY g-06/12/1980

  o Fflat 2, 58, Dovedale Road, Lerpwl. L18 5ER (Dedfrydwyd i 16 mis wedi’i atal am 12 mis (Gweithgarwch Adsefydlu 60 Diwrnod a 250 awr o wasanaeth cymunedol)

   

 3. John FOSTER g-06/04/1982

  o 12, Tiverton Street, Lerpwll, L154LS (Dedfrydwyd i 2.5 blynedd)