10 Medi 2014

Ddydd Iau 4 Medi 2014, cynhaliodd swyddogion Llanbedr Pont Steffan ymgyrch ragweithiol ar yr A485 ar y cyd â’r Uned Plismona’r Ffyrdd. Cynhaliwyd yr ymgyrch oherwydd pryderon a chwynion gan gymunedau lleol ynglŷn â cherbydau’n teithio trwy eu pentrefi gan gyflawni troseddau traffig. Yn ystod yr ymgyrch, cyhoeddwyd Adroddiad Trosedd Traffig i bedwar modurwr am ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru (mewn mannau cerddwyr prysur), cyhoeddwyd Adroddiad Trosedd Traffig i un gyrrwr am barcio mewn ardal a reolir, cyhoeddwyd Adroddiad Trosedd Traffig i ddau am fethu â gwisgo gwregys diogelwch, un adroddiad o yrru anystyriol, a chafwyd gwybodaeth werthfawr mewn perthynas â chyffuriau. Yn ogystal, rhoddwyd nifer o rybuddion llafar.
Dywedodd yr Arolygydd Mike Melly: “Dangosodd yr ymgyrch ragweithiol hon ein hymrwymiad tuag at weithredu ar bryderon a blaenoriaethau lleol. Rydym yn annog ein cymunedau i siarad â ni, a rhannu eu pryderon â ni. Medrwn eu sicrhau y byddwn yn eu cymryd o ddifri, fel y gwnaed y tro hwn.”