17 Gor 2017

‘Meddyliwch cyn gweithredu’ yw neges Heddlu Dyfed-Powys i’r rhai sy’n cario arfau â llafn cyn yr wythnos o weithredu sy’n targedu troseddau cyllyll.

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymuno â heddluoedd eraill ar draws y wlad ar gyfer yr Ymgyrch Sceptre nesaf, sef wythnos o weithredu rhwng dydd Llun 17 a dydd Sul 23 Gorffennaf sy’n anelu i dynnu sylw at beryglon cario arf â llafn, yn ogystal â thargedu troseddwyr sy’n defnyddio ac yn cario cyllyll.

Bydd swyddogion ledled yr heddlu’n targedu troseddwyr sy’n gysylltiedig â throseddau cyllyll. Defnyddir cudd-wybodaeth i leoli swyddogion, a chynhelir gweithrediadau arfau a phatrolau amlwg er mwyn targedu troseddwyr sy’n defnyddio ac yn cario arfau, ac aflonyddu arnynt. Bydd timoedd plismona bro’n ymweld ag arwerthiannau cist car a masnachwyr hysbys ac yn ymgysylltu â nhw er mwyn cynnig cyngor ynghylch deddfwriaeth, pwysigrwydd herio cwsmeriaid dan oed, ac annog y polisi ‘Her 25’.

Dywedodd y Prif Arolygydd Angela Reed, arweinydd Ymgyrch Sceptre yn Heddlu Dyfed-Powys: “Fel rhan o’n hymrwymiad i gael gwared â chymaint o gyllyll ac arfau â phosibl o’n strydoedd, byddwn ni’n tynnu sylw at beryglon cario cyllyll, ac arfau eraill, a’r canlyniadau trychinebus y gall hyn gael ar fywydau pobl ifainc a’r gymuned gyfan. Rydyn ni eisiau rhoi cyfle i bobl gael gwared ar gyllyll a llafnau’n ddiogel yn ystod yr wythnos o weithredu, felly bydd gorsafoedd heddlu’n derbyn eitemau â llafn sy’n cael eu hildio’n wirfoddol. Byddwn i hefyd yn annog rhieni, teuluoedd a ffrindiau i fod yn ymwybodol, a rhoi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt mewn perthynas â rhywun sy’n annwyl iddynt yn cario arf â llafn neu’n meddu ar arf o’r fath.

“Bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal â chyllell yn ei feddiant yn cael ei arestio a’i ddwyn i gyfiawnder. Nid yw cario cyllyll neu arfau eraill yn eich cadw’n ddiogel. Drwy gario cyllell, rydych chi’n rhoi’ch hun mewn mwy o berygl o lawer, ac rydych chi’n fwy tebygol o fod yn rhan o sefyllfa dreisgar a chael eich anafu. Nid yw byth yn dderbyniol i berson gario cyllell neu arf.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am droseddau cyllyll yn ei gymuned leol i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu roi’r wybodaeth i fudiad Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro.