17 Rhag 2013

Ni fydd swyddogion heddlu’n dangos llawr o ysbryd yr ŵyl i ladron y Nadolig hwn wrth iddynt gynyddu eu patrolau yng Nghwm Tawe.

Bydd y fenter newydd hon yn anelu i atal ac aflonyddu ar siopladron, a chynnig cyngor a chymorth i fasnachwyr o ran sut i ddiogelu eu hunain rhag dioddef trosedd.

Yn hanesyddol, mae’r adeg hon o’r flwyddyn wedi gweld cynnydd o ran lladradau o siopau, ac mae’r heddlu’n gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn anfon neges glir i droseddwyr ac yn arwain at leihad mewn troseddau.

Bydd cynnydd o ran patrolau amlwg yn y siopau lleol er mwyn atal siopladron posibl a sicrhau y gall siopwyr Nadolig siopa mewn amgylchedd diogel.

Hefyd yn ystod yr ymgyrch, bydd swyddogion yn cynnal patrolau mewn dillad plaen yn siopau ac archfarchnadoedd Ystradgynlais er mwyn adnabod troseddwyr ac arestio unrhyw un sy’n cael ei ddal yn dwyn nwyddau.

"Nod yr ymgyrch hon yw darparu presenoldeb cryf ac amlwg er mwyn atal siopladron yn ystod cyfnod prysur iawn ar gyfer masnachwyr,” meddai PC Jason Owen. “Yn ogystal, rydym am anfon y neges eich bod yn debygol iawn o gael eich dal os fyddwch chi’n dwyn.”

Bydd Heddlu Ystradgynlais yn gweithio ochr yn ochr â busnesau a phartneriaid er mwyn lleihau achosion o ladradau masnach, gan greu amgylchedd masnach mwy diogel i’r cyhoedd a lleihau’r effaith ariannol ar y siopau, yn ogystal â’r heddlu.

Cyngor atal trosedd gan y tîm plismona bro lleol:
• Cadwch eitemau gwerthfawr megis ffonau symudol, camerâu a phyrsau, sy’n ddeniadol i ladron, arnoch chi ac o’r golwg.
• Cadwch sip eich bag llaw ar gau, a chariwch eich bag o dan eich braich, gyda’r agoriad yn agos i’ch corff;
• Sicrhewch nad ydych chi’n gadael bagiau neu fagiau llaw heb ofalydd mewn troliau neu o dan fordydd mewn caffis, er enghraifft;
• Peidiwch byth â chario rhifau PIN yn yr un pwrs neu waled â’ch cardiau banc;
• Cadwch anrhegion Nadolig o’r golwg. Os oes modd eu gweld, mae modd eu dwyn.
• Peidiwch â gadael anrhegion yn eich car. Mae lladron yn chwilio mewn blychau menig yn gyntaf am eitemau gwerthfawr – ewch â nhw gyda chi. 
• Yn bennaf oll, mwynhewch Nadolig a blwyddyn newydd diogel..
• Galwch 101 am ragor o wybodaeth ac i siarad â’r Tîm Plismona Bro.