04 Awst 2017

Mae Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymchwiliad masnachu cyffuriau hir a thrylwyr. Anelir yr ymgyrch at leihau’r bygythiad a’r niwed difrifol y mae Cyffuriau Dosbarth A yn achosi i unigolion a’n cymunedau’n gyffredinol. Yn dilyn nifer o farwolaethau a achoswyd gan gyffuriau yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a ddigwyddodd yn bennaf yn Sir Gâr a Cheredigion, sefydlodd yr heddlu Ymgyrch Ulysses i fynd i’r afael â’r pla hwn o gyffuriau ac atal rhagor o drasiedïau rhag digwydd.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, dechreuodd yr ymgyrch ar gyfnod o arestio. Cafodd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys gefnogaeth gan yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol i wneud hyn. Arestiwyd pobl yng Ngogledd Cymru, Aberystwyth a Llanelli. Hyd yn hyn, mae 22 unigolyn wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A. Mae’r diffynyddion hyn i gyd wedi cael eu cadw yn y ddalfa, ac maent yn aros i fynd i dreial yn Llys y Goron. Mae 8 unigolyn arall wedi'u harestio ac wedi cael eu rhyddhau dan ymchwiliad.   

Yn ogystal ag arestio’r unigolion hyn, mae asedau wedi cael eu hatafaelu gyda chymorth contractwr adennill asedau, a byddant yn cael eu dal tan y ceir canlyniad unrhyw dreialon a gwrandawiadau.

Yr ydym yn ymwybodol iawn o'r effaith y bydd tarfu ar gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn cael ar ddefnyddwyr, ac rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'n partneriaid sy’n elusennau iechyd a chyffuriau i sicrhau bod y cymorth priodol ar gael iddynt yr adeg hynny.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Steve Matchett: "Yr wyf yn annog defnyddwyr cyffuriau Dosbarth A i chwilio am y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt. Mae ein partneriaid yn barod ac yn awyddus i roi’r holl gymorth sydd ei angen arnoch - a phwysleisiaf yn daer pa mor bwysig ydyw i chi fanteisio ar y cyfle hwn. Ynghyd â'n partneriaid, ein blaenoriaeth ni ar hyn o bryd yw rhoi’r cyfle i chi droi pethau o gwmpas, a byw bywyd heb gyffuriau. Ond hoffwn hefyd ddweud yn glir, os na fyddwch yn ymgymryd â’r driniaeth a’r cymorth sy’n cael ei gynnig,  fydd y defnydd parhaus o gyffuriau ddim yn cael ei ddioddef yn ardal Dyfed-Powys. Yr ydym wedi gweld gormod o drychinebau wrth i fywydau gael eu colli a theuluoedd a ffrindiau yn dioddef oherwydd hynny."

Dywedodd Sian Roberts, Rheolwraig Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS): "Mae Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed wedi croesawu’r ymagwedd ffres hon gan Heddlu Dyfed-Powys, sy’n blaenoriaethu’r cyfle i unigolion gael cyfle i gael triniaeth am gamddefnyddio sylweddau. Mae Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn mwynhau gweithio mewn partneriaeth â'r heddlu. Fodd bynnag, erys y wybodaeth am driniaethau yn gyfrinachol o hyd.

“Rydym yn cynnig croeso cynnes a chyfeillgar i unrhyw un sydd angen ein gwasanaeth. Os bydd unrhyw un yn chwilio am gymorth i newid ei ddefnydd o gyffuriau / alcohol, neu sy’n gofidio neu'n bryderus am rywun arall sy’n camddefnyddio sylweddau, cysylltwch â Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed ar 03303 639 997 neu anfonwch e-bost atom yn gyfrinachol@d-das.co.uk.  Mae Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn gweithio fel rhan o system driniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau aml-asiantaeth ac rydym yn gweithio'n agos â phartneriaid i sicrhau bod anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu diwallu."

"Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi canolbwyntio ers cryn amser ar fynd i'r afael â’r rhai sy’n cynllwynio i ddod â chyffuriau i’n cymunedau. Yn ôl ym mis Chwefror a mis Mawrth, cafwyd 12 o bobl yn euog, yn dilyn ymgyrch gudd gan y Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig er mwyn mynd i'r afael â cham-ddefnyddio heroin. Trefnwyd yr ymgyrch hon, sef Ymgyrch Panther, yn Llanelli. 

Ychwanegodd yr Uwcharolygydd Steve Matchett: "Mae camddefnyddio cyffuriau yn creu niwed sylweddol i'n cymunedau, ac rwyf am fod yn glir y byddwn yn cymryd camau cadarn yn eich erbyn os byddwch yn cymryd rhan mewn cyflenwi cyffuriau yn ardal Dyfed-Powys. Nid oes croeso i’r rhai sy'n cyflenwi cyffuriau yn Nyfed-Powys, a byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau y cânt eu dwyn i gyfiawnder."  

Dywedodd Uwch Erlynydd y Goron, Gemma Vincent: "Rydym wedi gweithio'n agos gyda Heddlu Dyfed Powys i ddarparu cyngor ymchwiliol cynnar ar y mater hwn, a byddwn yn parhau i weithio'n ddiwyd gyda’n hasiantaethau partner drwy gydol y broses gyfreithiol.  Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn atgoffa pawb bod achosion troseddol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol bellach yn weithredol, a bod ganddynt yr hawl i gael treial teg. Mae'n bwysig dros ben bod dim adrodd, sylwebaeth na rhannu gwybodaeth ar-lein a allai ragfarnu’r trafodion hyn mewn unrhyw ffordd."