21 Ion 2016

 

 

Cynhaliwyd yr ymgyrch gan y Bartneriaeth Diogelwch y Ffyrdd y tu allan i Ysgol Llechyfedach, Tymbl Uchaf, o 11 i 15 Ionawr.

Cafodd yr ymgyrch ei chynnal gan Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, Partneriaeth Camerâu Diogelwch GanBwyll a Thîm Plismona Bro Cross Hands, a dreuliodd wythnos y tu allan i’r ysgol ar amserau allweddol. Darparodd swyddogion bresenoldeb amlwg y tu allan i’r ysgol, gan gynnal mesurau ataliol ynghyd â gorfodi ac addysgu modurwyr.

Dywedodd Ian Price, Rhingyll Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, “Roedd hon yn ymgyrch llwyddiannus a oedd yn canolbwyntio ar leihau anafiadau. Ymdriniwyd â materion diogelwch y ffyrdd yn gadarnhaol gan roi hyder i’r gymuned a rhieni bod plant ysgol yr ardal yn medru cerdded i’r ysgol ac yn ôl yn fwy diogel o wybod bod camau gweithredu cadarnhaol wedi’u cymryd i addysgu modurwyr. Bwriedir cynnal ymgyrchoedd tebyg yn Sir Gaerfyrddin dros yr wythnosau nesaf.”

Cynhaliwyd y gweithgaredd yn dilyn pryderon cymunedol ynghylch canlyniadau arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, a oedd yn dangos bod modurwyr yn anwybyddu’r cyfyngiad cyflymder o 20mya. Cafwyd bod oddeutu 85% o fodurwyr yn gyrru’n gynt na 30mya. Cofnodwyd y cyflymderau hyn yn ystod oriau brig ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Ddydd Mercher, cafodd yr heddlu gwmni Partneriaeth Camerâu Diogelwch GanBwyll, Tîm Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin a Thîm Diogelwch y Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â phlant Ysgol Llechyfedach, i gynnal ymgyrch ar gyfer codi ymwybyddiaeth ynghylch parthau 20mya y tu allan i ysgolion.

Canlyniadau’r Ymgyrch:
 
-  Riportiwyd 46 modurwr am oryrru.

-  Rhoddwyd rhybudd cofnodedig i 8 modurwr am oryrru.

-  Rhoddwyd dewis i 34 modurwr ymgysylltu â’r plant ysgol yn ystod yr ymgyrch. Roedd

   hyn yn ddewis arall yn lle cael eu riportio am y drosedd.

-  Nid oedd 4 modurwr yn gwisgo gwregys diogelwch.

-  Cynghorwyd 5 modurwr ynghylch gosod dyfeisiau data symudol wrth ffenestri

   blaen cerbydau am eu bod nhw’n effeithio ar welededd.

-  Ymdriniwyd yn gadarnhaol ag 8 modurwr am beidio â chlirio iâ o’u ffenestri blaen.