15 Awst 2017

Ry’n ni’n recriwtio Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH).

 Mae dod yn SCCH yn yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw. Bydd y swyddogion a benodir yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau ledled Dyfed-Powys ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol iddynt.

Mae plismona o fewn y gymuned wrth galon pob dim a wnawn fel gwasanaeth heddlu, ac o’r herwydd, mae’n hollbwysig ein bod ni’n cynrychioli’n cymunedau. Gan hynny, mae gan Heddlu Dyfed-Powys ddiddordeb arbennig mewn recriwtio mwy o bobl o’n cymunedau amrywiol er mwyn bod yn llawn gynrychioladol o’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Fel rhan o ymgyrch ganolbwyntiedig i recriwtio, cynhelir cyfres o Weithdai Ymgeisio ledled Dyfed-Powys. Bydd y sesiynau hyn yn rhoi gwybodaeth ac anogaeth i ymgeiswyr sydd â ddiddordeb i’w tywys drwy’r broses recriwtio a dethol.

Mae’r gweithdai wedi’u hanelu at hyrwyddo ymwybyddiaeth o rôl SCCH, sut i ysgrifennu ffurflen gais lwyddiannus ac annog ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

Bydd cyflwyniad gan aseswr ceisiadau SCCH yn rhan o’r sesiynau mewn perthynas â chwblhau’r ffurflen gais, a gwybodaeth gan y Swyddog Gweithredu Cadarnhaol.

Hefyd, bydd SCCH yn bresennol i siarad am eu rôl.

  • Theatr Brycheiniog, Canal Wharf, Aberhonddu, LD3 7EW 29ain Awst 2017 6y.h. tan 8y.h.

  • Adeilad Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP 30ain Awst 2017 6y.h. tan 8y.h.

  • Llyfrgell Aberystwyth, Sgwâr y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2EB 1af Medi 2017 6y.h. tan 8y.h.

  • Clwb Pêl Droed y Drenewydd, Parc Latham, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EN 2il Medi 2017 Hanner dydd tan 2y.h.

  • Neuadd Ddinesig Glenalla, Heol Glenalla, Llanelli, SA15 1EE 7fed Medi 2017 6y.h. tan 8y.h.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod y cyfarfod. Os ydych chi’n dymuno cymryd rhan yn Gymraeg, a fyddech mor garedig â rhoi gwybod i ni cyn dyddiad y cyfarfod fel ein bod ni’n medru trefnu cyfieithydd addas

Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Gweithdai Ceisiadau SCCH, cysylltwch ag Angharad Lewis ar 01267 226134 neu drwy anfon e-bost at equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae ceisiadau’n agor ar 6 Medi 2017 – cadwch lygad allan ar ein gwefan am ragor o wybodaeth www.dyfed-powys.police.uk