22 Mai 2019

Hwn yw pwynt uchaf rhan ddeheuol y DU ac y mae’n le poblogaidd i dreulio bore Sadwrn braf, ond mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog na Phen-y-Fan a’r ffyrdd prysur i fyny ato o’r A470.

Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin, mae Heddlu Dyfed-Powys yn eich gwahodd i ymuno â nhw mewn digwyddiad elusennol lle gwelir cannoedd o bobl o ledled y wlad yn wynebu’r her tîm eithaf - Her WAAT4. Digwyddiad llywio o naill ai 20 neu 40 cilomedr yw hwn, sy’n cychwyn o Aberhonddu, yn mynd i fyny dros y bannau nes cyrraedd Pan-y-Fan ac yna’n disgyn drwy dirwedd syfrdanol.

Cynhaliwyd yr her gyntaf yn 2009 pan ofynnodd Heddlu Dyfed-Powys i bob rhanbarth godi arian ar gyfer elusen. Daeth y criw ym Mhowys i fyny â’r syniad o wneud y gorau o’r hyn oedd ar eu stepen drws, ac felly dechreuodd stori’r WAAT4.

Bron ddegawd ers hynny ac mae’r tîm trefnu, ynghyd â’r niferoedd mawr o bobl sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad, wedi codi bron chwarter miliwn o bunnau ar gyfer cymunedau agored i niwed a sefydliadau elusennol. Yn 2018 daeth y nifer fwyaf erioed o dimau i wynebu’r her ac mae’r trefnwyr yn gobeithio y gellir gwneud hyd yn oed yn well na hynny yn 2019.

Bydd y rhai fydd yn derbyn yr arian a godir eleni’n cynnwys Tîm Achub Mynydd Aberhonddu, Ambiwlans Awyr Cymru, Gwobr Dug Caeredin Cymru, Woody’s Lodge, Safer Dyfed-Powys Diogelach a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Bannau Brycheiniog). Bydd tair bwrsariaeth hefyd yn cael eu dyfarnu i unigolion 14-18 oed mewn addysg, iechyd a chwaraeon.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer yr Her WAAT4 ewch at www.waat4.co.uk. Rhaid i dimau cynnwys rhwng dau a chwech aelod ac mae’r tâl cofrestru yn £35 i bob unigolyn. Rhaid i bob aelod o’r tîm hefyd godi £50 o nawdd. Mae gwersylla a pharcio ym Mharc de Pugh, Aberhonddu wedi ei gynnwys yn y tâl cofrestru.