21 Rhag 2017

Mae dod yn Swyddog Heddlu yn yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw. Bydd y swyddogion a benodir yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau ledled Dyfed-Powys ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol iawn iddynt.Mae plismona o fewn y gymuned wrth galon pob dim a wnawn fel gwasanaeth heddlu, ac o’r herwydd, mae’n hollbwysig ein bod ni’n cynrychioli’n cymunedau. Gan hynny, mae gan Heddlu Dyfed-Powys ddiddordeb arbennig mewn recriwtio mwy o bobl o’n cymunedau amrywiol er mwyn bod yn llawn gynrychioladol o’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Fel rhan o ymgyrch ganolbwyntiedig i recriwtio, cynhelir cyfres o Weithdai Ymgeisio ledled Dyfed-Powys. Bydd y sesiynau’n rhoi gwybodaeth ac anogaeth i ymgeiswyr sydd â diddordeb i’w tywys drwy’r broses recriwtio a dethol.

Mae’r gweithdai wedi’u hanelu at hyrwyddo ymwybyddiaeth o rôl swyddog heddlu, sut i ysgrifennu ffurflen gais lwyddiannus, ac annog ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

Bydd cyflwyniad gan aseswr ceisiadau Swyddogion Heddlu’n rhan o’r sesiynau mewn perthynas â chwblhau’r ffurflen gais, a cheir gwybodaeth gan Swyddog Gweithredu Cadarnhaol yr heddlu.

Hefyd, bydd swyddogion heddlu’n bresennol i siarad am eu rôl.

DYDDIAD            LLEOLIAD                                                                               AMSER

03/01/2018   Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, LD3 7EW                             6y.h. tan 8y.h.

04/01/2018   Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, SY23 3DE                  6y.h. tan 8y.h.

05/01/2018   Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP                                          6y.h. tan 8y.h.

06/01/2018   Neuadd Gymunedol Llanerch, Llanelli, SA15 3PA               2:30y.h. tan 4:30y.h.

08/01/2018   Gwesty’r Eliffant a’r Castell, y Drenewydd, SY16 2BQ       6y.h. tan 8y.h.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Gweithdai Ceisiadau, cysylltwch â Nia Rees ar 01267 226119 neu drwy anfon e-bost at equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae ceisiadau’n agor ar 8 Ionawr 2018 – cadwch lygad allan ar ein gwefan am ragor o wybodaeth www.dyfed-powys.police.uk

DIWEDD

21.12.17