22 Hyd 2015

Mae’r heddlu a’r gwasanaeth tân yn ymweld ag aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed yn y cyfnod yn arwain at Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt i sicrhau eu bod nhw’n teimlo’n ddiogel.

Bydd pobl a nodwyd ledled Dyfed a Phowys yn derbyn ymweliadau cartref dros y bythefnos nesaf gan dîm amlasiantaeth.

Byddan nhw’n cynnal gwiriadau diogelwch tân a diogelwch y cartref. Lle bo angen, bydd cloeon yn cael eu gosod ar flychau llythyrau er mwyn atal tân gwyllt neu eitemau eraill rhag cael eu gwthio trwy’r drws yn ystod Ymgyrch Bihafiwch Adeg Nos Calan Gaeaf (BANG). Bydd y tîm hefyd yn rhoi cyngor a sicrwydd ynghylch sut i aros yn ddiogel yn ystod y dathliadau Hydrefol.

Mae’r ymweliadau’n un o nifer o fentrau sy’n cael eu cynnal fel rhan o Ymgyrch BANG, sef menter Cymru gyfan sy’n dod â’r heddlu, y gwasanaeth tân ac achub a’r cynghorau at ei gilydd er mwyn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

 

Dywedodd yr Arolygydd Ian Richards: “Mae Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn ddigwyddiadau sy’n dod â llawer o hwyl a phleser i rai, ond nid i eraill, ac rwy’n annog pobl i gadw hyn mewn cof wrth ddathlu’r digwyddiadau hyn. Nid yw’n cymryd llawer i ymdrech i fihafio adeg Nos Galan Gaeaf.”

Er mwyn trefnu archwiliad diogelwch tân yn y cartref, galwch 0800 169 1234.

Er mwyn lawrlwytho poster sy’n croesawu plant sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’, ewch i www.dyfed-powys.police.uk.