30 Medi 2020

Mae cymunedau ffermio ym Mhowys yn cael budd cefnogaeth ychwanegol gan yr heddlu, wrth i swyddogion fynd i’r afael â throseddau gwledig.

Mae Tîm Troseddau Gwledig a Swyddogion Plismona Bro Heddlu Dyfed-Powys yn ymweld â chartrefi a ffermydd ar draws y rhanbarth, yn cynnig cyngor atal trosedd a mesurau ymarferol i ostwng y risg o ddioddef aml-droseddau.

Mae’r gwaith yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Thîm Atal Trosedd Powys a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys, a thrwy gyllid a dderbyniwyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn.

 

Meddai’r Cwnstabl Charlie Jones o’r Tîm Troseddau Gwledig: “Fe wnaethon ni weld cynnydd mewn adroddiadau o feiciau cwad yn cael eu dwyn yn 2019 ac ar y cyd fe wnaethon ni lansio Ymgyrch Maple mewn ymateb i hyn”.

“Roedd hon yn ymgyrch ddeublyg – cyflawnwyd ymchwiliadau i droseddau y derbyniwyd adroddiadau amdanynt gan swyddogion ymateb, ac ar yr un pryd, gweithiodd ein Tîm Atal Trosedd a’n swyddogion plismona bro ar elfen atal trosedd, gan ei gwneud yn anoddach i droseddwyr dargedu eiddo gwledig.

“Fel rhan o’r fenter datrys problemau hon, fe wnaethom sicrhau dros £6,000 i gefnogi dioddefwyr troseddau gwledig gyda rhaglen atal a gwella diogelwch targedau sy’n parhau i fynd yn ei blaen.”

Buddsoddodd y tîm mewn 500 o citiau i farcio offer amaethyddol, gyda phwyslais ar feiciau cwad. Mae manylion eitemau a farciwyd wedi eu cadw ar gronfa ddata, gan ei gwneud yn haws dychwelyd eiddo a gafodd ei ddwyn i’w berchennog.

Mewn partneriaeth gydag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru, darparwyd arwyddion diogelwch i berchnogion ffermydd a rhoddwyd cyngor ynghylch gosod mesurau diogelwch ychwanegol lle roedd angen.

Mae’r Cwnstabl Andy Edwards o Dîm Plismona Bro Aberhonddu, wedi cefnogi’r tîm gyda’r fenter.

Meddai: “Mae ein hymweliadau wedi cael croeso mawr, ac mae’r rhai hynny sydd wedi cael eu targedu gan droseddwyr yn flaenorol wedi gwerthfawrogi presenoldeb gweladwy’r heddlu a’u cefnogaeth ychwanegol.

Mae ymgysylltu gyda pherchnogion eiddo yn ystod yr ymweliadau hyn wedi atgyfnerthu’r gwaith a gyflawnir gan swyddogion ymchwilio, wedi darparu cyfle i drafod unrhyw bryderon, ac wedi annog gweithredu mesurau i rwystro lladron posibl.

“Bydd yr ymweliadau hyn yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiogelwch a mesurau atal o fewn ein cymunedau gwledig, ac yn anfon neges i droseddwyr posibl bod camau’n cael eu cymryd i atal troseddu gwledig.”

Ychwanegodd arweinydd Tîm Atal Trosedd Powys, y Cwnstabl Jayne Briggs: “Rydyn ni eisiau cefnogi ein cymunedu gwledig drwy ddarparu’r cyngor gorau posibl.

“Drwy ddefnyddio egwyddorion atal trosedd, rydyn ni’n gallu gwella diogelwch eiddo drwy ddarparu cyngor diogelwch yn ystod ymweliadau; dileu’r modd o gyflawni trosedd drwy sicrhau bod eitemau a allai gynorthwyo troseddwyr yn cael eu cloi o’r neilltu; gostwng yr elw posibl o ganlyniad i gyflawni troseddau gwledig drwy farcio fforensig a gosod codau post ar eiddo; gwella gwyliadwriaeth; a sicrhau bod ffermwyr ac aelodau o’r gymuned yn teimlo’n ddigon hyderus i adrodd am bobl neu gerbydau amheus.”

Roedd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn falch o glywed am y gwaith oedd yn cael ei gyflawni. “Rydw i eisoes wedi pwysleisio fy ymrwymiad parhaus i gefnogi Tîm Troseddau Gwledig Dyfed-Powys, ac mae’n galonogol iawn clywed am y gweithgarwch atal trosedd sy’n digwydd ar hyn o bryd ym Mhowys,” meddai.

Mae’n bwysig ein bod yn rhannu gwybodaeth ac arfer gorau ar draws ein cymunedau gwledig, ac y mae hi, yn yr un modd, yn hanfodol bod y cymunedau hyn yn ymwybodol bod mentrau o’r fath yn digwydd – lledaenwch y gair.

“Rwyf yn hyderus bod Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud gwahaniaeth mawr i ymladd troseddau gwledig yn yr ardal hon, ac y byddant yn parhau i wneud hynny.”