16 Ebr 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys a swyddogion Safonau Masnach ar draws yr ardal heddlu wedi uno â chydweithwyr yn genedlaethol yr wythnos hon er mwyn mynd i’r afael â throseddau carreg drws.

Pobl sy’n targedu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas yw masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar. Maent yn eu twyllo o symiau mawr o arian drwy wneud gwaith diangen am brisiau artiffisial o uchel. Yn aml, mae hynny’n cael effaith andwyol ar iechyd y dioddefydd. 

Arweiniwyd yr wythnos o weithredu, a gynhaliwyd o 7 hyd 11 Ebrill 2014, gan ‘Operation Liberal’, yr uned cudd-wybodaeth genedlaethol ar gyfer byrgleriaethau tynnu sylw a throseddolrwydd teithiol cysylltiedig â Safonau Masnach.

Yn ystod yr wythnos, cynhaliodd Swyddogion Plismona’r Ffyrdd batrolau a gwiriadau cerbydau ledled y rhanbarth, gan stopio tacsis a cherbydau eraill megis rhai a welwyd yn cludo sgrap neu wastraff a gwirio dilysrwydd y llwyth, ynghyd ag addasrwydd cerbydau ar gyfer y ffordd a thrwyddedau gyrwyr.

Roedd timoedd plismona bro lleol hefyd allan yn eu cymunedau’n rhoi cyngor i breswylwyr ynglŷn â sut allant gadw’u hunain ac aelodau o’u cymunedau’n ddiogel, gyda nifer o gymdogaethau’n sefydlu parthau ‘Dim Galw Diwahoddiad’ yn eu hardal.
 
Golyga hyn y gall unrhyw un sy’n galw’n ddiwahoddiad yng nghartref preswylwyr yn yr ardaloedd hyn wynebu erlyniad.

Yn ogystal, dosbarthwyd miloedd o daflenni a deunydd hyrwyddo arall gan yr heddlu a Safonau Masnach yr wythnos hon mewn ymgais i annog riportio digwyddiadau troseddau carreg drws, gyda rhai gwirfoddolwyr Gwarchod Cymdogaeth hefyd yn rhoi cymorth wrth iddynt ledaenu’r neges drwy ddefnyddio’r system negeseuon cymunedol, Ringmaster.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ross Evans:

“Gall masnachwyr twyllodrus, yn ogystal â galwyr diwahoddiad a byrgleriaid tynnu sylw, gael effaith ddinistriol ar fywydau pobl, ac yn aml, maent yn targedu’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Targedodd yr ymgyrch hon gnafon diegwyddor a’r troseddau a all fod yn gysylltiedig â hwy. 

“Roedd yr wythnos hon yn gyfle pwysig i Heddlu Dyfed-Powys a’n hasiantaethau partner ddangos na ddioddefir y mathau hyn o droseddau, a chodi ymwybyddiaeth o fewn ein cymunedau er mwyn helpu i atal pobl rhag dioddef troseddau o’r fath.
 
“Byddwn ni’n trefnu diwrnodau gweithredu tebyg yn ystod y misoedd i ddod. Mae angen i droseddwyr sy’n gysylltiedig â gweithgarwch o’r fath fod yn ymwybodol ein bod ni allan yno a’n bod ni’n gwylio.”

.

Dywedodd Ken Yorston, Cadeirydd Penaethiaid Safonau Masnach Cymru,

"Rydym yn falch iawn ein bod wedi gweithio gyda’r heddlu a phartneriaid gorfodi eraill yn ystod yr wythnos er mwyn mynd i’r afael â masnachu twyllodrus yng Nghymru.

Rydym yn cydnabod mantais bod yn unedig, ond rhan o’r datrysiad yn unig yw gorfodi. Dyna pam rydym wedi bod yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â hyn, a thrwy arian ganddyn nhw, rydym wedi buddsoddi mewn llyfrau canllaw wedi’u diweddaru ar gyfer defnyddwyr, ac wedi gwneud cais llwyddiannus i gynyddu nifer y Parthau Rheoli Galw Diwahoddiad mewn deuddeg ardal Cyngor. Mae’r canllaw ar gael am ddim ar ein gwefan www.tradingstandardswales.org.uk.

Mae’r holl bethau hyn yn cyfuno i ychwanegu cadernid yn erbyn masnachu twyllodrus, a bydd dal ati i fynd i’r afael â’r mater yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer Safonau Masnach."
 
Anogir aelodau o’r cyhoedd sydd wedi dioddef galwyr neu fasnachwyr o’r fath, neu sydd â ffrindiau, cymdogion neu aelodau o’r teulu sydd wedi’u targedu ganddynt, i gysylltu â’r heddlu ar 999 mewn argyfwng, neu 101 os yw’r alwad yn llai brys.

Nodiadau ar gyfer golygyddion

‘Operation Liberal’

Mae pob heddlu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn aelodau o ‘Operation Liberal’. Mae ‘Operation Liberal’ yn cefnogi ymchwiliadau cenedlaethol i fyrgleriaethau tynnu sylw a throseddau carreg drws, a throseddolrwydd teithiol cysylltiedig. (noder – ni ddylid cymysgu’r troseddwyr hyn â’r gymuned teithwyr).

Mae’r uned yn adnabod ac yn dadansoddi cyfresi o droseddau ac yn monitro cudd-wybodaeth ar droseddwyr a grwpiau trosedd trefnedig sy’n teithio drwy’r DU er mwyn cyflawni’r troseddau hyn.

Mae’r ymagwedd gydweithredol hon yn datrys mwy o droseddau ac yn anfon neges i’r troseddwyr sy’n cyflawni troseddau o’r fath y byddant yn wynebu ymchwiliad cydlynol cenedlaethol, ac o ganlyniad, gallant ddisgwyl dedfrydau sylweddol.  

Mae ‘Operation Liberal’ yn gweithio gyda nifer o asiantaethau partner gan gynnwys Water UK, Energy UK, Safonau Masnach, Taclo’r Taclau a’r Swyddfa Gartref.

Yr henoed a’r rhai sy’n agored i niwed sy’n dueddol o ddioddef byrgleriaethau tynnu sylw a masnachwyr twyllodrus, a gallant ddioddef yn emosiynol ac yn gorfforol yn dilyn trosedd.

1. Mae gan wefan Safonau Masnach lyfrynnau canllaw i’w lawrlwytho yn yr adran “Troseddau Carreg Drws”. Eu bwriad yw rhoi cyngor defnyddiol i ddefnyddwyr, ac maent yn cynnwys is-bennawd cyffredin, sef “Cadwch y tacle allan o’ch cartre.”

2. Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r ymgyrch troseddau Carreg Drws Cymru, sydd â ffigwr canolog o’r enw "Dyn Rhew". Maent wedi buddsoddi arian er mwyn galluogi’r ymgyrch hon i ddatblygu, a ategir gan arian i hwyluso tyfiant Parthau Rheoli Galw Diwahoddiad. Eto, ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r parthau hyn ar y wefan. 

3. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Safonau Masnach yng Nghymru, cysylltwch â’r canlynol:
(I) Steve Jones, Arweinydd Cyfathrebu ar jsjsupport@hotmail.co.uk neu 07926 155806
(ii) Sam Greenland, Cydlynydd Rhanbarthol ar sjgreenland@hotmail.co.uk neu 07545 479065