25 Tach 2014

Dylai’r cyhoedd fod yn wyliadwrus ac yn ymwybodol o’u hamgylchedd pan fyddant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, meddai Pennaeth Heddlu Trafnidiaeth Prydain yng Nghymru.

Meddai Uwch-arolygydd Andy Morgan: “Mae oddeutu 30,000 o bobl yn teithio ar reilffyrdd Cymru bob dydd. Ar gyfer teithwyr sy’n teithio i’r un lle drosodd a throsodd, gall fod yn hawdd iddynt anwybyddu eu hamgylchedd. Ond hoffwn eu hannog i fod yn wyliadwrus drwy’r adeg, i ddefnyddio eu greddf ac i feithrin hyder i riportio unrhyw beth sy’n anarferol neu’n amheus.

“Yn gynharach y mis hwn cafodd dyn ei erlyn am gyflawni troseddau terfysgaeth ar ôl iddo gael ei ddal ym meddiant gwybodaeth am sut i wneud bomiau. Cafodd y dyn ei ddarganfod oherwydd bod unigolyn a oedd yn teithio ar y rheilffordd wedi riportio ei amheuon i staff y trên. Mae angen i fwy o bobl wneud hyn a chwarae eu rhan er mwyn cadw rhwydweithiau trafnidiaeth Cymru yn ddiogel rhag terfysgwyr.

“Os gallwn ddefnyddio llygaid a chlustiau’r cyhoedd i gadw golwg ar y system drafnidiaeth ochr yn ochr â’n camerâu TCC, rydym mewn sefyllfa dda i allu datrys a rhoi stop ar ymosodiadau. Mae amddiffyn ein rhwydweithiau trafnidiaeth rhag terfysgaeth yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r heddlu ac asiantaethau eraill.”

Fe ychwanegodd: “Dylem fod yn falch o’r ffaith fod gennym rwydwaith trafnidiaeth agored a hygyrch ar draws Cymru. Fodd bynnag golyga hyn bod rhaid i’r heddlu a’r cyhoedd weithio gyda’i gilydd i sicrhau ei fod yn aros mor ddiogel â phosibl.”

Mae gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain unedau pwrpasol ar draws y DU sy’n monitro gorsafoedd a threnau bob awr o’r dydd. Maent yn cynnwys unedau sydd ag offer arbenigol er mwyn gallu asesu bygythiad pecynnau amheus yn gyflym, swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i adnabod ymddygiad amheus a chŵn heddlu hyfforddedig. Mae’r heddlu yn gallu ymateb i amrywiaeth eang o sefyllfaoedd terfysgol, gan gynnwys bygythiadau cemegol a biolegol.

Heddiw bydd yr heddlu yn ymweld â chanolfannau trafnidiaeth ar draws y DU er mwyn hybu ymwybyddiaeth o’r gwaith y maen nhw ac asiantaethau eraill yn ei wneud i amddiffyn ein rhwydwaith trafnidiaeth ac annog aelodau’r cyhoedd i riportio gweithgaredd amheus.

Gan atseinio cais Prif Gwnstabl Cynorthwyol Nikki Hollands am gymorth y cyhoedd i drechu trosedd, fe ychwanegodd Uwch-arolygydd Andy Morgan: “Yn syml, mae amddiffyniad Cymru rhag terfysgaeth yn llawer cryfach pan fydd yr heddlu, asiantaethau eraill a’r cyhoedd yn gweithio gyda’i gilydd. Os oes gennych unrhyw bryderon, gwnewch yr hyn a wnaeth y teithiwr dewr ar y trên a riportiwch o i’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth.”

Gallwch riportio gweithgaredd amheus drwy ffonio’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth gyfrinachol ar 0800 789 321.