14 Chw 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithredu’n llym yn erbyn cyflenwyr cyffuriau sy’n byw ym Mhowys a’r rhai sy’n croesi’r ffin i Bowys er mwyn cyflenwi cyffuriau anghyfreithlon i gymunedau.

Mae ymgyrch dargedig wedi bod yn rhedeg ers wythnos, sy’n cynnwys timoedd o’r unedau plismona’r ffyrdd, rheoli troseddwyr, ymateb a phlismona bro er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn.

Gan ddefnyddio cudd-wybodaeth a gafwyd drwy bryderon cymunedol, monitro systemau’r heddlu a dadansoddi gweithgarwch troseddol, mae swyddogion wedi bod yn stopio a chwilio cerbydau a phobl sy’n cael eu hamau o fod yn gysylltiedig â chludo, cyflenwi a defnyddio cyffuriau mewn modd targedig.

Mae gweithgarwch wedi cynnwys: chwilio ceir ac unigolion gan arwain at arestiadau; cerbydau a chyffuriau’n cael eu hatafaelu a chymryd camau gorfodi mewn perthynas â diffygion ar gerbydau a throseddau traffig eraill. Hyd yn hyn, mae’r ymgyrch wedi arwain at arestio 16 unigolyn, gyda nifer o bobl eraill yn derbyn cyfweliadau gwirfoddol. Mae nifer o warantau chwilio wedi’u cynnal, yn ogystal â dros 50 proses stopio a chwilio a arweiniwyd gan gudd-wybodaeth.

Mae’r Arolygydd Andrew Pitt wedi bod yn arwain yn ymgyrch ar gyfer rhanbarth Powys o Heddlu Dyfed-Powys. Meddai: “Mae’n debyg bod cyflenwyr cyffuriau’n credu ei bod hi’n ddiogel iddynt groesi’r ffin i Bowys a thargedu rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymuned, gwerthu sylweddau anghyfreithlon iddynt a chymryd mantais o’u bregusrwydd.

“Mae Ymgyrch Cleopatra yn cosbi troseddwyr yn ein hardal, gan aflonyddu ar eu gweithgarwch a’u cyflenwad  cyffuriau cymaint â phosibl er budd ein cymunedau lleol ym Mhowys.

“Dydyn ni ddim yn galon feddal: rydyn ni o hyd yn casglu cudd-wybodaeth a byddwn ni’n parhau i wneud hyn er mwyn cadw troseddwyr teithiol allan ac erlyn troseddau.

“Byddwn yn annog unrhyw aelodau o’r cyhoedd sy’n credu bod gwerthu neu drin cyffuriau’n digwydd yn eu cymuned i roi gwybod i’r heddlu am eu pryderon. Gall arwyddion o werthu cyffuriau gynnwys: llenni sydd o hyd ar gau; dieithriaid o hyd yn mynd a dod o’r eiddo; neu rywun yn gwario mwy nag y gall ei fforddio ar geir drud neu emwaith, neu’n dangos bod ganddo lawer o arian, ymysg arwyddion eraill.”

Er mwyn adrodd am gymryd neu werthu cyffuriau yn y gymuned, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys.

  • Er mwyn adrodd am ddigwyddiad ar ôl iddo ddigwydd, galwch y rhif difrys 101 neu anfonwch e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.
  • Er mwyn adrodd am weithgarwch sy’n ymwneud â chyffuriau wrth iddo ddigwydd, galwch 999 am ymateb ar unwaith i’r lleoliad.
  • Gellir cyflwyno gwybodaeth yn ddienw hefyd drwy’r elusen annibynnol Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Uchafbwyntiau’r Ymgyrch Hyd yn Hyn:

  1. Ar ddydd Llun 29 Ionawr, stopiodd yr heddlu gar yn y Drenewydd. Dihangodd un dyn a chadwyd y ddau ddeiliad arall ar gyfer dibenion Adran 23 Deddf Camddefnyddio Cyffuriau. Ar ôl chwilio, rhyddhawyd un o’r dynion oherwydd ni ddaethpwyd o hyd i gyffuriau. Daethpwyd o hyd i rywfaint o grac cocên ar y dyn arall. Cafodd ei arestio a’i ryddhau dan ymchwiliad yn ddiweddarach.
  2. Ar ddydd Mawrth 30 Ionawr, cynhaliodd swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd, yr Uned Arfau Saethu a’r Uned Rheoli Troseddwyr ymgyrch a oedd wedi’i threfnu ymlaen llaw. Yn ystod yr ymgyrch, stopiwyd cerbyd ar ffordd osgoi'r A40 yn Aberhonddu. Arestiwyd bachgen 14 oed a dyn 45 oed o Ferthyr Tudful ar amheuaeth o feddu gyda’r bwriad o werthu cyffuriau dosbarth A. Adenillwyd tua £2000 o’r car yn ystod y chwiliad. Hefyd, archwiliwyd y car gan swyddogion plismona’r ffyrdd, ac oherwydd nifer o ddiffygion, mae angen MOT llawn ar y car cyn y gellir ei yrru eto. Rhyddhawyd y ddau o dan ymchwiliad.
  3. Ar ddydd Iau 1 Chwefror, gweithredwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn eiddo yn Finch Court, Llandrindod. Atafaelwyd powdwr gwyn, canabis a ffonau symudol. Arestiwyd dynes 54 oed a dyn 38 oed ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A. Mae’r ddau wedi’u rhyddhau dan ymchwiliad. 
  4. Ar ddydd Llun 5 Chwefror, arestiwyd dyn 52 oed o Landrindod ar amheuaeth o fwrglera. Digwyddodd y drosedd mewn eiddo yn Fair View ar 21 Rhagfyr 2017 a dygwyd arfau. Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau dan ymchwiliad.
  5. Ar ddydd Mawrth 6 Chwefror, cynhaliwyd prosesau stopio a chwilio. Arestiwyd Jason Pryce, 32 oed o Aberllynfi, Aberhonddu a chafodd ei gyhuddo o feddu ar ganabis. Bydd Mr Pryce yn ymddangos yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher 21 Chwefror.