01 Awst 2014

Mae Tîm Plismona Bro’r Trallwng yn parhau â’u hymdrechion i hyrwyddo diogelwch y ffyrdd ymysg gyrwyr ifainc newydd drwy gyfuniad o addysg a gorfodi.

Mae swyddogion heddlu, ynghyd â’r gwasanaeth tân wedi bod yn ymgysylltu â phobl ifainc â cherbydau gan dynnu eu sylw at beryglon goryrru. Yn ystod y sesiynau hyn, darparodd swyddog diogelwch cymunedol y gwasanaeth tân efelychwr gyrru yng nghefn fan dransit, a dderbyniodd ymateb da gan bawb a gymerodd ran.

Mae swyddogion yn cael eu hanfon yn ddyddiol i feysydd parcio er mwyn ymdrin â materion gyrru anystyriol/peryglus. Bydd swyddogion yn ymgysylltu â’r bobl ifainc yn eu cerbydau (sydd wedi’u parcio’n bennaf) ac yn gofyn iddynt adael yr ardal.

Mae nifer o gerbydau wedi’u hatafaelu o dan 165 (dim yswiriant) ac mae nifer o gerbydau wedi derbyn rhybuddion adran 59. Pe bai unigolyn neu gerbyd arall maen nhw’n gyrru’n derbyn rhybudd arall oherwydd gyrru anystyriol, atafaelir ei gerbyd. 

Dywedodd PC Lindsay Sweetman, “Mae’r hwn yn fater o flaenoriaeth; mae’n broblem barhaus ond rydym yn benderfynol o fynd i’r afael â hi. Yn ddiweddar, rydym wedi cynyddu nifer y patrolau yn yr ardal hon gan ddefnyddio cerbydau heddlu wedi’u marcio a rhai heb eu marcio, sydd wedi arwain at y rhybuddion atafaelu cerbyd diweddar.

“Hoffwn sicrhau pobl y Trallwng ein bod ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu  i fynd i’r afael â’r mater hwn, ac rydym yn dechrau gweld canlyniadau cadarnhaol. Rydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill, ac yn ystyried opsiynau eraill ynghylch sut i fynd i’r afael â throseddwyr ymhellach.”

Ychwanegodd, “Mae’n bwysig fod yr heddlu a’r gymuned leol yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn, a byddwn yn annog pobl i rannu gwybodaeth sydd ganddynt a fyddai’n ein cynorthwyo i arestio ac erlyn.”