10 Meh 2014

Mae Tîm Plismona Bro Llanfyllin yn annog modurwyr i barcio’n ystyriol wrth gyffordd y B4580 (Penybontfawr - Llanrhaeadr-ym-Mochnant) a ffordd ddi-ddosbarth sy’n arwain at y B4396 (Pedairffordd). Lleolir y gyffordd hon y tu allan i’r Eglwys Fethodistaidd yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant a’r gysgodfan bysiau. 

Mae parcio ar balmant, cwrbyn isel neu wrth ymyl cyffordd yn drosedd ac mae cerbydau sy’n achosi rhwystr sylweddol yn debygol o gael eu herlyn.

Dywedodd PCSO 8081 Richard Waldron o Dîm Plismona Bro Llanfyllin, “Rydym yn gweithio gydag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd er mwyn ffurfio datrysiad hirdymor i’r broblem. Fodd bynnag, yn y cyfamser, gofynnwn i aelodau o’r cyhoedd barcio’n ystyriol, gan feddwl am breswylwyr eraill, cerddwyr a defnyddwyr y ffyrdd, gan gynnwys bysiau a cherbydau nwyddau trwm.”

“Rydym yn ymwybodol o’r materion parcio yn y pentref, fodd bynnag, mae achosi rhwystr a pherygl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd/cerddwyr yn annerbyniol ac ymdrinnir yn briodol â cherbydau sy’n troseddu.”