16 Rhag 2015

“Gall swyddogion heddlu yn Aberdaugleddau gadarnhau bod pedwar unigolyn ifanc lleol wedi’u harestio mewn perthynas â lladradau o gerbydau heb ofalydd mewn amryw o leoliadau ar draws y dref. Mae’r ymchwiliad i’r troseddau hyn wedi arwain at adfer llawer o eiddo sy’n gysylltiedig â nhw. 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r swyddog ymchwilio i gysylltu â Gorsaf Heddlu Aberdaugleddau ar rif difrys yr heddlu, 101, neu Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Fel rhan o ymdrechion parhaus Heddlu Dyfed-Powys i leihau troseddau cerbydau, hoffem atgoffa’n cymunedau am y cyngor atal trosedd canlynol.

Atgoffir aelodau o’r cyhoedd bod modd atal y rhan fwyaf o droseddau cerbydau.

Gall gymryd cyn lleied â deg eiliad i leidr ddwyn rhywbeth o’ch car. Y ffordd orau o ddiogelu’ch eiddo yw cloi’ch car pryd bynnag y byddwch yn ei adael. Mae pethau eraill fedrwch wneud yn cynnwys:

•Tynnu pob dim allan o’r car; peidiwch â gadael siaced mewn golwg hyd yn oed

•Cau’r to haul a’r ffenestri pan fyddwch chi’n gadael

•Cadwch manylion perchnogaeth y car yn eich cartref, nid eich car

•Bod â threfn er mwyn sicrhau eich bod chi bob tro’n tynnu’r allweddi o’r system danio

•Mynd ag offer llywio â lloeren a stereos symudadwy gyda chi

•Yn ogystal, gall defnyddio platiau rhif diogel (platiau na ellir eu dwyn) wneud eich platiau’n llai deniadol i ladron 

Gall y man lle fyddwch chi’n parcio wneud gwahaniaeth mawr i ddiogelwch eich car a’ch eiddo. Cadwch lygad allan am feysydd parcio sydd wedi’u cymeradwyo gan gynllun Parcio Mwy Diogel yr heddlu. Medrwch ddod o hyd iddynt drwy edrych am eu harwyddion ‘Park Mark’ unigryw.”