12 Chw 2014

Bellach, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ystyried yn llawn y tri Adroddiad Budd y Cyhoedd a gyhoeddwyd ar 30 Ionawr 2014 gan Swyddfa Archwilio Cymru ar faterion yn ymwneud â Chynghorau Sir Caerfyrddin a Phenfro.

O ganlyniad, mae’r Heddlu wedi penderfynu ei fod yn fater y dylai’r Heddlu ymchwilio iddo er budd y cyhoedd er mwyn sefydlu pa un ai a oes unrhyw droseddau troseddol wedi’u cyflawni ai peidio.

Oherwydd y perthnasau gweithio agos a threfniadau partner sy’n bodoli rhwng Heddlu Dyfed-Powys a’r ddau awdurdod lleol, nid yw’n briodol i’r Heddlu gynnal yr ymchwiliad. O’r herwydd, mae’r mater wedi’i gyfeirio at Heddlu Swydd Gaerloyw, a fydd yn cynnal yr ymchwiliad. 

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys ei gwneud hi’n hollol glir mai’r Heddlu yn unig sydd wedi gwneud y penderfyniad hwn, ac nid yw wedi’i ddylanwadu gan unrhyw sylwadau gwleidyddol nac unrhyw adroddiadau yn y cyfryngau ynglŷn â’r mater hwn.