23 Ebr 2019

Canmolwyd dewrder tair merch, a ddioddefodd droseddau rhyw, gan y swyddogion a ymchwiliodd i’w hachos ar ôl i’r camdriniwr plant ‘helwriaethol’ Peter Lewis gael ei ddedfrydu.

Bydd Peter Lewis, 54 oed o Dirgof, Llangennech, yn treulio dedfryd estynedig o 27 mlynedd yn y carchar am dreisio ac ymosod yn rhywiol ar dair merch, a oedd yn iau na 13 oed pan gafodd y troseddau eu cyflawni.

Arestiwyd Lewis ym mis Chwefror 2018 i gychwyn, ar ôl i un o’r merched, sydd dal yn blentyn, adrodd ei fod wedi’i threisio.

Atafaelwyd ei ddyfeisiau electronig, ac wrth eu harchwilio, gwelwyd eu bod yn cynnwys nifer o ddelweddau anweddus o blant.

Arestiwyd Lewis eto, ac wrth i’r ymchwiliad barhau, daeth dau ddioddefydd arall ymlaen i adrodd am nifer o droseddau rhyw diweddar a hanesyddol.  

Yn y llys ym mis Rhagfyr 2018, plediodd Lewis yn ddieuog i bob cyhuddiad, gan orfodi ei ddioddefwyr, dau ohonynt sydd dal yn blant, i roi tystiolaeth yn y llys. Dewisodd beidio â rhoi ei dystiolaeth ei hun yn y llys, gan ddewis dibynnu ar ddatganiadau ysgrifenedig yn lle hynny.

Mae’r heddlu wedi canmol cryfder y merched ar ôl iddynt adrodd am y troseddau a sefyll i fyny yn y llys.

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Brif Arolygydd Gareth Roberts, Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae’r dioddefwyr yn yr achos hwn wedi arddangos dewrder aruthrol drwy gefnogi’r ymchwiliad hwn a rhoi tystiolaeth yn y llys.

“Hebddyn nhw, ni fyddai’r troseddwr rhyw helwriaethol hwn wedi’i ddwyn i gyfiawnder.”

Ar ddydd Gwener 29 Mawrth 2019, cafwyd Lewis yn euog o 16 achos o droseddau rhyw yn erbyn plant, gan gynnwys pedwar achos o drais, saith achos o ymosod yn rhywiol, dau achos o wneud delweddau anweddus, ac un achos o annog plentyn i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol.

Aeth y Ditectif Brif Arolygydd Roberts y ei flaen i ddweud: “Nid oedd Lewis yn derbyn cyfrifoldeb, ac ni ddangosodd unrhyw edifeirwch am ei droseddau. Bu’r tîm ymchwilio’n ddygn o ran mynd ar ôl y gwir a cheisio cyfiawnder ar gyfer y merched dewr hyn.  

“Os oes gan unrhyw un sy’n darllen hwn bryderon o gwmpas cysylltiad maen nhw, neu rywun maen nhw’n ei adnabod, wedi ei gael gyda Peter Lewis, rwy’n ei annog i siarad â ni.  

“Mae gennym swyddogion heddlu arbenigol a fydd yno i gefnogi unrhyw un sy’n adrodd am droseddau rhyw wrthym.”

Rydyn ni’n annog unrhyw ddioddefwyr troseddau rhyw i fod â hyder i ddod ymlaen ac adrodd am y drosedd wrthym. Mae pob adroddiad yn cael ei drin o ddifrif ac yn sensitif. Medrwch adrodd am drosedd drwy alw 101.

Anogir unrhyw un sydd â phryderon am gysylltiad maen nhw, neu rywun maen nhw’n ei adnabod, wedi ei gael gyda Peter Lewis, i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod trosedd: DPP/0037/09/02/2018/01/C.