01 Chw 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhwfan y faner enfys uwchben rhai o’i adeiladau ym mis Chwefror er mwyn cefnogi Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT).

Cynhelir Mis Hanes LHDT pob blwyddyn ym mis Chwefror, ac mae’n dathlu bywydau a chyraeddiadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Y thema ar gyfer 2018 yw ‘Daearyddiaeth – Mapio’r Byd’ ac mae gan Heddlu Dyfed-Powys Swyddogion Cyswllt LHDT yn gweithio ledled yr ardal heddlu. Byddant yn gweithio gyda dioddefwyr pob trosedd (nid troseddau casineb yn unig) ac maen nhw wedi derbyn hyfforddiant cynhwysfawr ar faterion cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. Hefyd, maen nhw wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth effeithiol i ddioddefwyr troseddau LHDT, gan gynnwys troseddau casineb, cam-drin domestig a cham-drin rhywiol.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Claire Parmenter:

“Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni’n trin troseddau sy’n ymwneud ag aelodau o’r gymuned LHDT yn ddifrifol iawn.

“Mae ein swyddogion a’n staff wedi gweithio’n galed ers sawl blwyddyn i ymgysylltu â chymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, er mwyn cynyddu hyder a ffydd yn ein gwasanaethau plismona. Mae cyhwfan y faner enfys y mis hwn yn anfon neges glir o gefnogaeth i’n cymunedau. Rydyn ni’n annog pobl i ymgysylltu â ni a rhoi gwybod i ni am droseddau, waeth pa beth bynnag yw eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth o ran rhywedd.”

Dywedodd Angharad Lewis, Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a’r Iaith Gymraeg:

“Mae’r Gweithgor Hunaniaeth o ran Rhywedd yn parhau i weithredu’r argymhellion a wnaed y llynedd i wella arferion a gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ddarparu gwasanaeth teg a chyfartal i’r rhai rydyn ni’n eu gwasanaethu ac yn eu cyflogi.” Bellach, mae Swyddogion Cyswllt LHDT yn gweithio o orsafoedd ar draws Ceredigion, Powys, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Os oes unrhyw un yn y gymuned LHDT yn poeni am eu cysylltiadau â rhywun, ar-lein neu all-lein, gellir cysylltu â Swyddog Cyswllt LHDT drwy alw 101.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Mis Hanes LHDT, galwch heibio i http://lgbthistorymonth.org.uk

Yn y llun o'r chwith i'r dde

Prif Gwnstable Cynorthwyol Claire Parmenter, Prif Gwnstabl Mark Collins, Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies

Diwedd

01.02.18