05 Chw 2015

Yr heddlu’n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â Cham-drin Domestig yn ystod digwyddiadau chwaraeon allweddol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â digwyddiadau Cam-drin Domestig yn ystod Twrnamaint Rygbi’r Chwe Gwlad, o dan Ymgyrch Baltic.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins:

“Rydyn ni eisoes yn gwybod y gall alcohol fod yn ffactor mewn cam-drin domestig, ac o ganlyniad, mae digwyddiadau’n dueddol o gynyddu yn ystod digwyddiadau chwaraeon proffil uchel. Byddwn ni’n defnyddio’r twrnamaint er mwyn targedu troseddwyr a thynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr.

Ychwanegodd: "Rydyn ni eisiau annog dioddefwyr sydd wedi dioddef cam-drin domestig i ddod ymlaen a chael mynediad at y cymorth arbenigol sydd angen arnynt.”

"Mae gennym Swyddogion Cam-drin yn y Cartref penodol sydd yno i roi cefnogaeth a gwybodaeth i ddioddefwyr gwrywaidd a benywaidd a’u plant. Byddwn yn ymchwilio i bob trosedd er mwyn dwyn drwgweithredwyr i gyfiawnder, ac yn y pen draw, diogelu’r dioddefwyr a’u plant.”

“Fel sefydliad, ac ynghyd â’n hasiantaethau partner, rydym eisiau rhoi’r dewrder a’r hyder i ddioddefwyr ddod ymlaen a riportio digwyddiadau o’r fath fel ein bod ni’n medru delio â’r risgiau, cefnogi’r dioddefydd a dwyn pobl i gyfiawnder ar y cyd. Mae ein swyddogion arbenigol yn medru trefnu nifer o fesurau er mwyn sicrhau diogelwch y dioddefydd a phlant.

 

Sut i Gysylltu

Gellir cysylltu â Swyddogion Cam-drin Domestig drwy alw’n rhif difrys ar 101. Maent yn medru rhoi cymorth dros y ffôn, trwy lythyr a thrwy ymweliad personol â’ch cartref neu leoliad y cytunir arno gan y ddau ohonoch.

 

Fel arall, galwch heibio i:

http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice/look-after-yourself/domestic-abuse/

Am wasanaethau cymorth ychwanegol, galwch 0808 8010800 neu ewch i’r wefan www.allwaleshelpline.org.uk