25 Chw 2020

Tynnwyd sylw swyddogion Heddlu Dyfed-Powys at bwysigrwydd hen gofebion a safleoedd archeolegol fel rhan o raglen hyfforddiant troseddau treftadaeth. 

Cymerodd 10 swyddog a SCCH o Sir Benfro ran yn y diwrnod hyfforddi Gwarchod Treftadaeth cyntaf, lle y dysgon nhw sut i ymdrin ag adroddiadau am droseddau ger henebion cofrestredig a safleoedd sy’n hanesyddol bwysig. 

Amlinellwyd ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef troseddau treftadaeth i’r grŵp, a bydd cynlluniau patrôl yn cael eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau presenoldeb heddlu wrth y safleoedd hyn ar gyfer atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol. 

Dywedodd yr Arolygydd Reuben Palin, arweinydd Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer troseddau treftadaeth, “Rydyn ni’n ffodus bod gennym nifer o safleoedd archeolegol a hen gofebion yn ein hardal heddlu sydd o bwys mawr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Maen nhw’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. 

“Mae’n bwysig bod ein swyddogion yn ymwybodol o’r safleoedd hyn a’u hanes er mwyn ymdrin ag adroddiadau am droseddau sy’n effeithio arnynt yn gywir. 

“Ni ellir adfer y cofebion hyn, ac mae’n rhan o’n dyletswydd i sicrhau eu bod nhw’n cael eu diogelu.” 

Bydd yr hyfforddiant, sy’n cael ei gynnal ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro, yn cael ei gyflwyno ledled yr heddlu. Cynhelir y sesiwn nesaf ym Mhowys. 

Dywedodd yr Arolygydd Palin, “Rydyn ni’n gweithio’n agos â’n cydweithwyr o Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Cadw a’r Awdurdod Parc Cenedlaethol er mwyn atal troseddau rhag cael eu cyflawni yn y safleoedd pwysig hyn. 

“Fel rhan o hyn, bydd swyddogion a SCCH, ynghyd â wardeniaid Cadw a cheidwaid y Parc Cenedlaethol, yn patrolio safleoedd treftadaeth yn rhagweithiol er mwyn atal difrod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

“Bydd y rhaglen hyfforddi hon yn gwella eu gwybodaeth, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ei chyflwyno ar draws yr heddlu.”