06 Mai 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu Mwslimiaid rhag dioddef twyll Hajj.

Mae swyddogion ar draws y rhanbarth yn gwneud gwaith yn eu cymunedau Mwslimaidd lleol i sicrhau eu bod nhw’n gwybod sut i ddiogelu’u hunain rhag twyll Hajj. Hefyd, fe’u hanogir i ddweud wrth yr heddlu os ydynt yn dioddef twyll o’r fath.

Mae’r gwaith yn cefnogi ymgyrch genedlaethol, a lansiwyd heddiw gan Heddlu Dinas Llundain, sy’n cael ei chynnal fel rhan o’r ymdrechion parhaus i ddiogelu Mwslimiaid a fydd yn trefnu teithiau i Fecca dros y misoedd nesaf i gyflawni Hajj yn yr Hydref.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Anthony Evans o Heddlu Dyfed-Powys: “Gall twyll Hajj ddinistrio breuddwydion pobl am wneud pererindod unwaith mewn bywyd i Fecca. Bydd nifer o ddioddefwyr wedi cynilo am flynyddoedd er mwyn talu am y daith i Saudi Arabia, ac o ganlyniad, byddant yn torri eu calonnau pan maen nhw’n darganfod eu bod wedi’u twyllo gan dwyllwyr.

“Er nad oes adroddiadau wedi’u derbyn am ddioddefwyr twyll Hajj yn Nyfed-Powys, rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod ein cymunedau Mwslimaidd yn gwybod sut i aros yn ddiogel rhag twyll a chael hyder i riportio’r mater i’r heddlu os ydyn nhw’n dioddef trosedd o’r fath. Dim ond trwy wybod gwir faint a natur y bygythiad y medrwn dargedu’r twyllwyr sy’n achosi’r niwed mwyaf i’r gymuned Fwslimaidd yn effeithiol.

“Mae pob math o dwyll teithio’n annerbyniol, ond mae twyll Hajj yn arbennig o ofidus oherwydd mae hyn yn ddigwyddiad unwaith mewn bywyd ar gyfer nifer o bererinion, ac mae’n bosibl na fyddant mewn sefyllfa i gyflawni’r hyn sy’n ddyletswydd grefyddol bwysig ar gyfer y pererin.”

Dyma’r ffyrdd gorau o ddiogelu’ch hun a’ch anwyliaid rhag twyll Hajj:

  • Gwnewch eich gwaith ymchwil. Peidiwch ag archebu eich taith heb wneud ychydig o wiriadau sylfaenol ar eich asiantaeth teithio. Ewch ar-lein a gwnewch chwiliad ar y cwmni teithio i weld os ydi pobl eraill wedi gwneud sylwadau am eu gwasanaethau a gwiriwch pa un ai a yw’r cwmni’n aelod o ABTA.

  • Os ydych yn archebu pecyn sy’n cynnwys y daith yn yr awyren, gwnewch yn siŵr bod eich cwmni teithio yn aelod o ATOL (Air Travel Organisers’ Licencing) sy’n cael ei warchod gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA).

  • Sicrhewch eich bod yn cael popeth i lawr ar bapur a bod manylion eich taith yn yr awyren, eich llety a’ch Visas ar gyfer Hajj yn ddilys.

  • Peidiwch â thalu'r cwmni teithio gydag arian parod a pheidiwch â throsglwyddo arian i gyfrif unigolyn oherwydd os yw’r cwmni yn un twyllodrus yna bydd bron yn amhosib i chi gael eich arian yn ôl.

  • Riportiwch y drosedd i Action Fraud ar 0300 123 2040 neu ar www.actionfraud.police.uk. Mae pob adroddiad yn cael ei adolygu gan Adran Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol Dinas Llundain a gellir eu defnyddio i adnabod troseddwyr mynych a ffurf a sail ymchwiliadau heddlu gan heddluoedd lleol.

LLUNIAU:

SCCH Graham Williams ym Mosg y Drenewydd gyda Mr Turon Miah.

SCCH Graham Williams ym Mosg y Drenewydd gyda Mr Ongun.

SCCH Paul Mayhew ym Mosg Jamia, Aberdaugleddau, gyda’r Imam (dde) a Mr Abdul Rahim.