02 Awst 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diolch i aelodau o’r cyhoedd a ddaeth i’r adwy i helpu swyddog a ddioddefodd ymosodiad yng Nghaerfyrddin neithiwr (1 Awst).

Ychydig ar ôl 8.20 o’r gloch, derbyniodd yr heddlu adroddiad gan rywun a oedd yn poeni am les dynes a oedd yn ymddangos fel pe bai’n dioddef ymosodiad domestig yng nghanol y ffordd, ar y B4312 ger Llangain. Gwelwyd y car yng Nghaerfyrddin ychydig yn ddiweddarach. Tynnodd y car i fyny ym maes parcio archfarchnad Morrisons, Pensarn.

Roedd swyddog yn siarad â’r ddynes yn ei gar patrôl pan ddechreuodd ei gŵr, a oedd tu allan, ymddwyn yn aflonyddgar ac yn fygythiol tuag ati. Daeth y swyddog allan o’i gar er mwyn ymdrin â’r dyn, a chafodd ei wthio yn ei frest a’i daro yn ei wyneb. Gwthiodd y dyn y swyddog i’r llawr gan fygwth achosi niwed pellach iddo.

Llwyddodd y swyddog i alw am gymorth cyn i’r dyn gymryd ei radio, ei efynnau llaw a’i gamera corff wrtho a’u taflu i’r ffordd heol. Ar ôl gweld yr helynt, ymyrrodd dau aelod o’r cyhoedd a cheisio tynnu’r dyn oddi ar y swyddog a helpu i’w ddal. Ymunodd pedwar swyddog heddlu â nhw ac arestiwyd y dyn.

Dywedodd yr Arolygydd Kerry Scoberg: “Bob dydd, mae swyddogion heddlu’n mynd i’r gwaith er mwyn amddiffyn y cyhoedd, ac yn rhy aml byddant yn dioddef trais. Nid yw hyn byth yn dderbyniol, a hoffwn ddiolch i’r ddau ddyn a fuodd yn ddigon dewr i gamu i’r adwy er mwyn helpu’n cydweithiwr. Wrth lwc, mae’r swyddog yn iawn, ond heb eu meddwl chwim, gallasai fod yn stori wahanol. 

“Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus i bawb dan sylw, a hoffwn ddiolch yn arbennig i’r unigolyn a weithredodd ar ei bryderon a rhoi gwybod i ni am y digwyddiad domestig. Rydyn ni’n cynnig cymorth arbenigol i’r dioddefydd.

“Rydyn ni’n derbyn mwy o adroddiadau am gam-drin domestig ym mis Gorffennaf a mis Awst nag unrhyw adeg arall o’r flwyddyn. Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi er mwyn helpu pobl i fwynhau eu gwyliau neu ddiwrnod allan – os ydych chi’n gweld achos o gam-drin domestig, neu’n amau ei fod yn digwydd, rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda.

“Rydyn ni’n deall nad yw’n hawdd siarad am gam-drin domestig, felly mae gennym swyddogion arbenigol penodol sy’n medru rhoi cymorth. Nid yw cam-drin domestig yn ymwneud â thrais yn unig - mae difrod, bygythiadau a cham-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol hefyd yn ddulliau a ddefnyddir gan droseddwyr i reoli pobl.

“Mae llawer o bobl yn poeni y byddant yn busnesu os wnânt ymyrryd, neu'n teimlo mai mater preifat ydyw, ond gall eich cymorth chi wneud gwahaniaeth. Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n poeni am ffrind, cymydog neu aelod o’r teulu i roi gwybodaeth i ni fel ein bod ni’n medru gweithredu.”

Mae dyn 42 oed o ardal Caerfyrddin wedi ei arestio ar amheuaeth o ddwy drosedd trais domestig, ymosod ar swyddog heddlu, difrod troseddol, a throsedd trefn gyhoeddus. Mae’r dyn hwn dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.

Arwyddion o gam-drin domestig i gadw golwg amdanynt:

  • Mae un partner yn ymddangos yn ofnus o’r llall, neu’n awyddus iawn i’w blesio/phlesio
  • Mae un partner yn aml yn barnu neu’n codi cywilydd ar y llall o flaen pobl eraill
  • Rydych chi’n medru gweld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi torri, ysigiadau, clwyfau ac ati) ac fe allech fod wedi cael esboniad annhebygol am yr anafiadau
  • Mae un partner yn gyndyn i adael plant gyda’r partner arall.

Am gymorth a chyngor:

Galwch heibio i ncdv.org.uk am gyngor cyfreithiol am ddim yn gyflym.I adrodd am gam-drin domestig pan nad yw’n argyfwng, cysylltwch â ni ar-lein: http://bit.ly/DPPReportOnline, drwy e-bost: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk neu dros y ffôn ar 101. Os ydych chi’n rhoi gwybod i’r heddlu am gam-drin sy’n digwydd ar y pryd, galwch 999.

DIWEDD