04 Ion 2019

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies yn ymddeol o Heddlu Dyfed-Powys ar ôl treulio dwy flynedd gyda’r heddlu Dirprwy Brif Gwnstabl a 30 mlynedd gyda’r gwasanaeth heddlu.


Ganwyd a magwyd Darren o fewn ardal yr heddlu, a dechreuodd ar ei yrfa gyda’r heddlu pan ymunodd â heddlu Dyfed-Powys yn 1988. Gweithiodd yn Llanelli, Powys, Caerfyrddin, Rhydaman ac ym mhencadlys yr heddlu, cyn dod yn Bennaeth Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru yn 2005. Yn 2007, treuliodd ddwy flynedd yn Llundain yn gweithio ar y Strategaeth ATAL Terfysgaeth a materion porthladdoedd ar lefel  genedlaethol. Cadeiriodd hefyd Weithgor Cenedlaethol ar Wyliadwriaeth rhwng 2006 a 2015.

Yn 2009, dychwelodd i Gymru a gweithio ar unedau cydweithredol rhanbarthol, ac yn 2014, arweiniodd ar Droseddu Trefnedig Difrifol yn ogystal â Materion Terfysgaeth dros Gymru.

Daeth Darren yn ôl i Heddlu Dyfed-Powys ym mis Ionawr 2017 fel Dirprwy Brif Gwnstabl wedi cael secondiad byr gyda’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Newid i’r rhwydwaith  Gwrthderfysgaeth. Cydweithiodd yn agos hefyd ar lefel genedlaethol ar draws gorfodaeth gyfreithiol.

 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins:

 

“Rydw i wedi gweithio gyda Darren ar lefel Genedlaethol, Ranbarthol a Heddlu dros yr 20 mlynedd diwethaf. Roeddwn wrth fy modd ei fod wedi gwneud cais llwyddiannus i fod yn Ddirprwy Brif Gwnstabl i mi dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Darren yn cael ei gydnabod ar draws y maes plismona fel arweinydd blaengar, dynamig ac ysbrydoledig.

 

"Hoffwn ddiolch iddo’n bersonol am ei ymrwymiad tuag at weithio i wella plismona ledled Dyfed-Powys ar gyfer ein cymunedau. Dymunaf y gorau iddo yn ei ymddeoliad.

Chief Constable Mark Collins and Deputy Chief Constable Darren Davies

Chief Constable Mark Collins and Deputy Chief Constable Darren Davies

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies:

"Bu’n fraint o’r mwyaf gwasanaethu fel Dirprwy Brif Gwnstabl yn fy ardal enedigol yn ystod fy nwy flynedd olaf fel swyddog heddlu. Bu’n anrhydedd cael gweithio gyda chymaint o bobl ymroddedig a gofalgar sy’n gwneud eu gorau glas i gyflwyno gwasanaeth i’n cymunedau, a hynny’n aml mewn amgylchiadau anodd iawn.

 

Mae bron 31 mlynedd wedi mynd heibio ers i mi ymuno â’r gwasanaeth heddlu. Mae plismona wedi fy nhywys i sawl rhan o’r DU a gwledydd eraill, ac rydw i wedi cael y cyfle i ymgysylltu â’r gweithwyr proffesiynol gorau yn y meysydd cudd-wybodaeth a gorfodi’r gyfraith. Rydw i wedi bod yn ffodus tu hwnt. Mae plismona dal yn alwedigaeth heriol iawn, ond yn un sy’n rhoi llawer o foddhad.  

 

Rwy’n gadael â chalon drom, ond gan wybod fod yr heddlu, ac felly’r cyhoedd, mewn dwylo da. Byddaf yn gwylio â diddordeb mawr wrth i’r heddlu barhau i wella.”

 

Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis fydd yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro hyd nes y penodir olynydd.