21 Awst 2015

Er bod nifer yr anafedigion ar y ffyrdd yn Nyfed-Powys wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, mae swyddogion heddlu’n atgoffa gyrwyr a beicwyr modur i gymryd gofal ar y ffyrdd a gyrru’n ddiogel, a pheidio â rhoi eu hunain neu ddefnyddwyr eraill y ffyrdd mewn perygl.

Rhwng 1 Ionawr a 20 Awst 2015, bu 22 gwrthdrawiad traffig y ffyrdd sydd wedi arwain at 26 marwolaeth. Yn anffodus, mae’r ffigurau hyn yn debyg iawn i’r un cyfnod yn 2014 pan fu 23 gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a arweiniodd at 27 marwolaeth.

Gellir crynhoi nifer y marwolaethau ar gyfer pob sir: Sir Gaerfyrddin – 5, Ceredigion – 5, Sir Benfro – 6, Powys – 10.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith, Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol, “Mae pob gwrthdrawiad angheuol yn ddigwyddiad trasig sydd ag effaith anferth ar deuluoedd y rhai sydd wedi marw ac sy’n dinistrio bywydau’r rhai sy’n gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

“Mae’n debygol y gellir atal y gwrthdrawiadau angheuol hyn pe bai pob defnyddiwr y ffyrdd yn ystyried y 5 Angheuol h.y. y bum weithred sydd fwyaf tebygol o achosi gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol:
• Wrth yrru “o dan ddylanwad” diod neu gyffuriau, gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi’ch hun neu eraill
• Arafwch. Rydych ddwywaith fwy tebygol o ladd rhywun rydych chi’n ei daro ar gyflymder o 35mya na 30mya 
• Gall cerbyd ddod yn arf angheuol wrth ei yrru’n ddiofal
• Gwisgwch eich gwregys – rydych ddwywaith fwy tebygol o farw os nad ydych chi’n ei wisgo
• Diffoddwch eich ffôn symudol cyn i chi yrru i ffwrdd a pheidiwch â’i ddefnyddio wrth yrru.

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio cyfuniad o addysg a gorfodi i geisio cael defnyddwyr y ffyrdd i ddeall effaith eu gweithredoedd. Drwy gydol y flwyddyn, cynhelir nifer o ymgyrchoedd traffig y ffyrdd sy’n canolbwyntio ar y ffactorau sy’n achosi gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Mae’r rhain yn ychwanegol i batrolau rheolaidd ac ymgyrchoedd ad hoc sy’n digwydd. 

“Ym mis Mawrth, cymerom ran mewn ymgyrch gwregysau diogelwch Cymru Gyfan lle y stopiodd swyddogion gyrwyr a theithwyr nad oedd yn gwisgo gwregys a’u riportio. Yn ystod yr ymgyrch bythefnos o hyd, riportiwyd 724 unigolyn am fethu â gwisgo gwregys diogelwch. Pan rydych chi’n gyrru neu’n deithiwr mewn cerbyd ar ffordd, rhaid i chi wisgo gwregys diogelwch. Os yw swyddogion yn gweld nad ydych chi’n ei wisgo, byddan nhw’n eich stopio. 

“Ym mis Ebrill, gweithiodd Heddlu Dyfed-Powys mewn partneriaeth â GanBwyll a heddluoedd eraill ledled Prydain a threulio wythnos yn targedu pobl sy’n goryrru ar ein ffyrdd. Riportiwyd 881 o yrwyr am oryrru yn ystod yr wythnos. Un o brif bryderon pobl sy’n byw yn ein cymunedau gwledig yw cyflymder defnyddwyr ffyrdd sy’n gyrru neu’n reidio trwy eu pentrefi.

“Pob haf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd rhan mewn ymgyrch Dim Yfed a Gyrru/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan. Ym mis Mehefin eleni, stopiom 4951 gyrrwr a gofynnom iddynt gymryd prawf anadl. Roedd 127 (2.6%) o’r profion a weinyddwyd naill ai’n gadarnhaol, neu methodd neu gwrthododd y gyrwyr ddarparu prawf. Er bod y nifer hwn yn gymharol isel, mae 127 yn nifer gormodol o bobl sy’n gyrru ar ôl yfed alcohol. Hefyd, arestiwyd 8 unigolyn am yrru cerbyd dan ddylanwad cyffuriau rheoledig neu feddyginiaeth ragnodedig. 

“Un rhan o’r unig o’r gwaith rydyn ni’n gwneud i newid ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd yw gorfodi. Mae gennym gyfres o ymgyrchoedd hefyd i addysgu’r cyhoedd cyffredinol, ac yn arbennig y grwpiau sydd fwyaf mewn perygl o fod yn gysylltiedig â gwrthdrawiad angheuol, sef pobl ifainc a beicwyr modur.

“Yn ystod wythnos olaf mis Chwefror, ymwelom â nifer o ysgolion, colegau a phrifysgolion yn yr ardal heddlu i siarad â gyrwyr ifainc am eu sgiliau gyrru ac effaith posibl gyrru heb y gofal a’r sylw dyladwy arnyn nhw, y rhai sydd yn y cerbyd gyda nhw a’u teuluoedd pe baen nhw’n gysylltiedig â gwrthdrawiad. Siaradodd ein swyddogion â bron i 200 o bobl gan gymryd camau gorfodi yn erbyn 77 gyrrwr a theithiwr am amryw o droseddau a oedd yn cynnwys goryrru a diffyg yswiriant.

“Pob blwyddyn yn y Sioe Frenhinol, rydyn ni’n gweithio gydag Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Powys, swyddogion cam-drin domestig a nyrsys ysgol yn y Pentref Pobl Ifainc. Eleni, siaradom â thua 2000 o unigolion ifainc ynghylch effaith gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, a sut mae’n newid eu canfyddiad a’u gallu y tu ôl i’r olwyn. Hefyd, dywedom wrthynt sut rydyn ni’n gorfodi defnydd diogel o’r ffyrdd a chanfod pryd y mae pobl dros y terfyn cyfreithlon.

“Oherwydd natur ein ffyrdd a’n lleoliad gwledig, rydyn ni’n denu nifer uchel o feicwyr modur. O fis Mawrth tan fis Tachwedd, mae ein timoedd plismona’r ffyrdd yn cynnal Ymgyrch Darwen ar y rhan fwyaf o benwythnosau. Mae hyn yn cynnwys swyddogion yn ymweld â llefydd lle mae beicwyr yn cwrdd am seibiant a siarad â nhw am eu beiciau, cynnal a chadw cyffredinol a defnydd diogel o’r ffyrdd. Rydyn ni hefyd yn annog beicwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau Beicio Diogel.

“Nod Ymgyrch Darwen yw achub bywydau pobl a lleihau nifer yr anafedigion ar ein ffyrdd, felly mae rhan gorfodi i’r ymgyrch hefyd. Hyd yn hyn eleni, mae swyddogion wedi stopio a siarad â 440 beiciwr. Mae 123 trosedd wedi’u datrys, gydag un beiciwr modur yn reidio ar gyflymder o 120mya ar yr A40 o Lanymddyfri i Aberhonddu. Hefyd, rydyn ni wedi cyhoeddi 73 rhybudd i feicwyr.

“Nid beicwyr modur yn unig rydyn ni’n targedu – rydyn ni eisiau i bob gyrrwr a beiciwr modur fod yn ddiogel. Yn ogystal â’r beicwyr modur, stopiom 151 cerbyd arall, datrysom 122 trosedd a chyhoeddom 32 rhybudd.

“Gall pob defnyddiwr y ffyrdd gyfrannu at wneud ein ffyrdd yn fwy diogel drwy yrru neu reidio eu cerbydau’n gyfrifol, a chydymffurfio a’r amryw ddeddfwriaethau traffig y ffyrdd megis terfynau cyflymder sydd yno er mwyn atal gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd.

“Os yw unigolyn yn dewis peidio ag ufuddhau i’r gyfraith, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd camau gorfodi er mwyn dylanwadu ar ymddygiad gyrwyr a beicwyr modur.

“Mae ein neges yn glir – rydyn ni eisiau i bobl aros yn ddiogel a pheidio â bod yn gysylltiedig â gwrthdrawiadau ar ein ffyrdd. Os gwelwch chi’n dda, byddwch yn ddiogel a gofalus ar y ffordd.”