28 Tach 2014

Mae mwy o weithredu’n digwydd nag erioed o’r blaen er mwyn cyfyngu ar argaeledd offer megis gynnau, bwledi a ffrwydron sy’n cael eu defnyddio mewn ymosodiadau terfysgol.

Heddiw, mae’r heddlu’n lansio cynllun i hysbysu ffermwyr a thyfwyr am beryglon gadael gwrtaith heb ei ddiogelu. Defnyddiwyd ffrwydron cartref mewn dros 90% o ymosodiadau terfysgol yn y DU, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn seiliedig ar wrtaith.

Dywedir wrth y rhai sy’n defnyddio gwrtaith yn fasnachol sut i’w gadw’n ddiogel a’i atal rhag cyrraedd y dwylo anghywir, ac am sicrhau eu bod yn riportio unrhyw golled neu ladrad i’r heddlu.

Ym mis Medi, ymrwymodd 38 heddlu i amnest arfau saethu deufis o hyd. Hyd yn hyn, mae canlyniadau 18 o heddluoedd yn dangos fod 3,429 o eitemau, gan gynnwys arfau saethu, arfau aer, bwledi ac eitemau eraill megis chwistrelli CS a gynnau syfrdanu, oddi ar y strydoedd.

Fis diwethaf, atgoffodd yr heddlu perchnogion gwn am y gofyniad i gadw eu harfau saethu’n ddiogel. Mae heddluoedd nawr yn cynnal ymweliadau cartref a arweinir gan gudd-wybodaeth er mwyn gwirio diogelwch.

Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae cyfartaledd o 659 arf saethu, dryll ac eitem drwyddedig wedi’u colli neu eu dwyn bob blwyddyn. Mae’r nifer yn gostwng, ond mae pob un gwn sy’n cael ei ddwyn neu ei golli un yn ormod.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dave Thompson, Arweinydd Plismona Cenedlaethol ar gyfer Gangiau a Defnydd Troseddol o Arfau Saethu: 

“Ry ni eisiau atal terfysgwyr rhag cael mynediad i offer maen nhw’n medru defnyddio yn erbyn dinasyddion y DU. Ry ni angen sicrhau fod perchnogion gwn trwyddedig yn diogelu eu gynnau’n briodol, a chael gwared ar ynnau oddi ar ein strydoedd a rhwydweithiau troseddol fel nad oes modd i derfysgwyr fanteisio arnynt.

“Ni fydd yr ymgyrchoedd hyn yn effeithio ar ddalwyr trwydded arfau saethu cydwybodol a chyfrifol, ond byddant yn helpu i atal arfau saethu rhag cyrraedd y dwylo anghywir.

“Ry ni’n sicrhau fod y rhai sy’n trin llawer iawn o wrteithiau’n deall sut fedrant ein helpu i atal ymosodiad terfysgol drwy fesurau diogelwch syml.

“Gall terfysgwyr ddefnyddio eitemau cyffredin megis cyllyll cegin ac eitemau eraill yn arfau, felly ry ni angen i bobl riportio unrhyw bryderon sydd ganddynt am unrhyw un sy’n dangos arwyddion o eithafiaeth.

“Os ydych chi’n ei amau, riportiwch ef. Yna, medrwn ymyrryd yn gynnar a helpu. Gall eich  gwybodaeth chi fod yn allweddol bwysig.”


Medrwch alw’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321.
Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r strategaeth gwrthderfysgaeth CONTEST ar https://www.gov.uk/government/policies/protecting-the-uk-against-terrorism
Am gyngor ymarferol, cost effeithiol ynglŷn â diogelwch gwrteithiau, galwch heibio i: www.secureyourfertiliser.gov.uk.
Gwnaed newidiadau i ddeddfwriaeth arfau saethu ym mis Gorffennaf eleni er mwyn tynhau’r gyfraith o gwmpas hen arfau saethu fel ei bod hi’n anoddach eu prynu.