30 Tach 2015

Yr Heddlu’n lansio ei Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Gaeaf

Y gaeaf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Mae Heddlu Gwent yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru.

Yng Nghymru y llynedd, cymerodd 30,718 o fodurwyr ran yn yr ymgyrch, gyda 488 yn gwrthod cymryd y prawf anadl neu’n profi’n gadarnhaol. Dywedodd y Prif Arolygydd Ross Evans o Weithrediadau Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys, “Unwaith eto, bydd yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar rybuddio gyrwyr bod yfed a gyrru, neu gymryd cyffuriau a gyrru, yn gwbl annerbyniol ac ni fydd yn cael ei oddef.

 

“Mae alcohol a chyffuriau’n dinistrio bywydau drwy gydol y flwyddyn, ac mae ein hymdrechion i fynd i’r afael a’r broblem yn digwydd drwy’r flwyddyn. Os ydych chi’n yfed alcohol neu’n cymryd cyffuriau a gyrru, rydych chi’n sylweddol gynyddu’r perygl o ladd neu ddifrifol anafu person diniwed, chi eich hun, neu’r ddau ohonoch. Rydyn ni’n gofyn i bobl ystyried y canlyniadau, nid yw werth y risg. 

 

“Byddwn i’n annog unrhyw aelod o’r cyhoedd sydd â gwybodaeth sy’n ymwneud ag unrhyw un sy’n cymryd cyffuriau a gyrru, neu’n yfed alcohol a gyrru, i alw Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111 neu’r heddlu ar 101.”

Er bod hon yn ymgyrch ganolbwyntiedig mis o hyd, rydyn ni’n anelu i newid agweddau, cynyddu diogelwch y ffyrdd a dal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru; “Mae partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i addysgu pobl am ganlyniadau amhariad, ac yn cefnogi’r heddlu’n llwyr yn ystod yr ymgyrch dymhorol hon a thrwy gydol y flwyddyn.”

 

“Mae dewis gyrru o dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau’n gwbl annerbyniol. Dylai gyrwyr fod yn gwbl ymwybodol o’r ffaith eu bod nhw mewn perygl o golli eu trwydded, derbyn dirwy a dedfryd o garchar, yn ogystal â pheryglu bywydau eraill, os ydynt yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau..”

 

“Pa bynnag amser o’r dydd yw hi, mae angen i yrwyr fod yn ymwybodol y byddant yn wynebu’r un gosb â rhywun sydd wedi dewis yfed yn drwm mewn tafarn ac wedi gyrru gyda’r nos, waeth pa un ai a ydynt yn mynd i’r gwaith neu’n mynd â’r plant i’r ysgol. Mae ein neges yn glir – peidiwch byth â gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, hyd yn oed y bore trannoeth.”