01 Rhag 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015.

Bydd Dr Mark Boulcott, dioddefydd yfed a gyrru, yn cefnogi’r ymgyrch ar ôl iddo golli ei wraig a dioddef anabledd oherwydd gyrrwr meddw, pan fydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru.

Roedd Dr Boulcott a’i wraig, Karen, yn gyrru beic modur pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad angheuol yn 2006. Bu farw Karen yn y lleoliad, a bu’n siwrnai hi i adferiad ar gyfer Dr Boulcott, sydd yn anabl ar ôl dioddef anafiadau newid bywyd.

Roedd gyrrwr y car â’u bwrodd dair gwaith dros y terfyn alcohol cyfreithlon ar gyfer gyrru, ac roedd ganddo gyffuriau dosbarth A yn ei system.

Yn ystod ymgyrch y Gaeaf yn 2013 cafodd dros 460 o yrwyr yng Nghymru eu dal yn gyrru ag alcohol gormodol yn y system ar ôl cynnal 35,493 o brofion anadl.

Dros y pedair wythnos nesaf, mae miloedd o fodurwyr yn wynebu cael eu stopio wrth i dimoedd o’r pedwar heddlu – Dyfed-Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent – gynnal gwiriadau ffordd mewn amryw o leoliadau ac ar amserau amrywiol ledled y wlad.

Dywedodd Carl Langley, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, ac arweinydd Cymru Gyfan ACPO ar Blismona’r Ffyrdd, “Hoffwn ddiolch i  Dr Boulcott am gefnogi ein hymgyrch eleni. Mae ail-fyw profiad mor erchyll a thrawmatig yn gyhoeddus yn anodd iawn ac yn hynod o ddewr.

“Mi fydd yr ymgyrch unwaith eto yn canolbwyntio ar rybuddio gyrwyr na fydd yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru yn cael ei oddef.

“Os ydych yn yfed a gyrru rydych yn cynyddu eich siawns o ladd person diniwed, chi eich hun neu’r ddau ohonoch. Rydyn ni’n gofyn i bobl feddwl am y canlyniadau. Peidiwch â chymryd y risg.
“Yn amlwg, nid problem dros y Nadolig yn unig ydi yfed a gyrru, ac rydyn ni’n targedu gyrwyr sydd wedi bod yn yfed drwy gydol y flwyddyn. Mae angen cymorth y cyhoedd arnom i dynnu’r bobl anystyriol, hunanol hyn oddi ar ein ffyrdd.”  

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, "Yn anffodus mae gormod o lawer o bobl yn dal yn barod i fentro gyrru ar ôl cymryd alcohol neu gyffuriau. Ni ddylai unrhyw un fod dan unrhyw amheuaeth y bydd yfed hyd yn oed mymryn bach o alcohol yn cael effaith niweidiol ar eu gallu i yrru.  Mae partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i addysgu pobl ynglŷn â chanlyniadau gyrru ar ôl cymryd cyffuriau neu alcohol ac yn llwyr gefnogi’r heddlu yn ystod yr ymgyrch hon dros gyfnod y Nadolig, ac yn wir, drwy gydol y flwyddyn

Os oes gennych chi wybodaeth am unrhyw un yn yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.