04 Rhag 2013

Mae teulu dyn a gafodd ei ladd gan rywun a oedd wedi bod yn yfed a gyrru yn ymuno â’r heddlu i helpu i lansio eu Hymgyrch Atal Yfed a Gyrru’r Nadolig.

Cafodd Kieran Lea Arnold, a oedd yn dod o ardal Cymau ger Wrecsam, ei ladd mewn gwrthdrawiad ar yr A541 rhwng Pontblyddyn a Chaergwrle nôl ym mis Mehefin eleni.

Fe laddwyd y plymwr 21-oed yn dilyn y gwrthdrawiad dau gerbyd pan oedd yn un o’r gyrwyr, Robert Bryn Williams, fel y darganfuwyd wedyn, ddwywaith dros y terfyn alcohol cyfreithiol.

Ar ôl pledio’n euog cafodd y dyn 48-oed ei ddedfrydu’n ddiweddar i bum mlynedd a phedwar mis o garchar a’i wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Mae Mam Kieran, Mrs Donna Lea, yn helpu Heddlu Gogledd Cymru wrth iddynt lansio’r ymgyrch ar ran pedwar heddlu Cymru.

Wrth siarad mewn ffilm fer sydd a grëwyd gan Heddlu Gogledd Cymru, esboniodd Mrs Lea sut mae colli Kieran wedi bod yn hunllef i’r teulu. Meddai: "Mae yfed a gyrru yn difetha bywydau pobl, mae wedi dinistrio ein teulu ac rydym ninnau wedi cael dedfryd oes o orfod byw heb fab, brawd ac ŵyr. Mae wedi cael ei gymryd oddi arnom gan rywun a oedd â’r agwedd hunanol o feddwl: ‘Mae’n iawn, dwi am gymryd un ddiod arall.’

"Roedd Kieran yn fachgen hynod o boblogaidd ac roedd gan bawb feddwl mawr ohono - gan gynnwys ei ddau frawd Aaron a Steffan o oedd yn ei addoli. Fel plentyn roedd wrth ei fodd â chwaraeon ac roedd yn chwarae pêl-droed i nifer o dimau. Wrth iddo dyfu dechreuodd fynd i’r gampfa ac fe ddechreuodd fagu cyhyrau - gan hyd yn oed gymryd rhan yng nghystadleuaeth Mr Cymru'r llynedd.

"Roedd yn gawr tyner a oedd yn dawel ei ffordd ac roedd wrth ei fodd â’i swydd fel plymwr."

Roedd Kieran ar ei ffordd adref o’i waith pan ddigwyddodd yr wrthdrawiad tua 5 o’r gloch ar nos Lun y 17eg o Fehefin. Meddai Mrs Lea: "Fe gychwynnodd y diwrnod fel diwrnod arferol. Yn y bore aeth yr hogia i’r ysgol, aeth fy ngŵr i’w waith ac es innau i weithio sifft yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

"Siaradodd fy ngŵr â Kieran ynghylch a dod adref amser te, a dim ond yn hwyrach y noson honno y cefais wybod am y gwrthdrawiad tra roeddwn dal yn fy ngwaith.

"Mae’n un o’r pethau gwaethaf all rhywun byth ddweud wrthych, ac wedyn gorfod mynd o’ch gwaith a gweld yr heddlu o’ch blaen. Mae’n un o’r pethau anoddaf all unrhyw un ei brofi ac yn hunllef i unrhyw riant - hunllef yr ydych yn sylweddoli na fyddwch byth yn deffro ohono ac y byddwch yn gorfod byw ag o am weddill eich oes."

"Rwy’n erfyn ar y rhai hynny sy’n parhau i yfed a gyrru - peidiwch. Dydi o ddim werth o."

Yn ystod ymgyrch Nadolig 2012 cafodd dros 500 o yrwyr yng Nghymru eu dal yn gyrru dros y terfyn cyfreithiol ar ôl cynnal 35,493 o brofion anadl.

Cynhaliwyd 18,780 o brofion anadl gan Heddlu Gogledd Cymru - dwywaith yr hyn a gyflawnwyd yn ystod yr ymgyrch yn 2011 - gyda 107 o’r rhain yn bositif. Fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys gynnal 11,075 o brofion anadl ac mi oedd 200 yn bositif, wedi gwrthod neu wedi methu darparu.

Dros y pedair wythnos nesaf mae miloedd o fodurwyr yn wynebu cael eu stopio wrth i swyddogion o’r pedwar llu – Heddlu’r Gogledd, Dyfed Powys, Heddlu’r De a Gwent gynnal profion ar ochr y ffyrdd ar draws y wlad.

Meddai Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard: "Mae colli plentyn yn un o’r pethau gwaethaf all rhiant ei wynebu a hoffwn ddiolch i deulu Kieran am ein cynorthwyo gyda’r ymgyrch eleni.

"Mi fydd yr ymgyrch unwaith eto yn canolbwyntio ar rybuddio gyrwyr na fydd yfed a gyrru yn cael ei oddef.

"Os ydych yn yfed a gyrru rydych yn cynyddu eich siawns o ladd person diniwed, chi eich hun neu’r ddau ohonoch. Mae mor syml â hynny.

Ychwanegodd: "Nid problem dros y Nadolig yn unig ydi yfed a gyrru. Mae’n difetha bywydau drwy’r flwyddyn. Mae’r rhai sy’n parhau i yfed a gyrru yn dewis gwneud hynny ar hyd y flwyddyn felly rydym angen cymorth gan y cyhoedd 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn ein cynorthwyo ni i dynnu’r bobl yma oddi ar ein ffyrdd.

"Plîs peidiwch ag yfed a gyrru. Meddyliwch am y canlyniadau. Gallwch wynebu colli eich trwydded a’ch swydd, wynebu carchar, ac yn waeth na hyn i gyd, gorfod byw gyda’r ffaith eich bod wedi lladd person arall ar eich cydwybod. Peidiwch â chymryd y risg."

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru a Swyddog Diogelwch y Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys : "Yn anffodus mae gormod o lawer o bobl yn dal yn barod i fentro gyrru ar ôl cymryd alcohol neu gyffuriau.  Ni ddylai unrhyw un fod dan unrhyw amheuaeth y bydd yfed hyd yn oed mymryn bach o alcohol yn cael effaith niweidiol ar eu gallu i yrru.  Mae partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i addysgu pobl ynglŷn â chanlyniadau gyrru ar ôl cymryd cyffuriau neu alcohol ac yn llwyr gefnogi’r heddlu yn ystod yr ymgyrch hon dros gyfnod y Nadolig  ac yn wir drwy gydol y flwyddyn

Os oes gennych chi wybodaeth am unrhyw un yn yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Diwedd