08 Ebr 2019

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli wedi gofyn i’r gymuned fod yn llygaid a chlustiau iddynt wrth i gynllun Gwylio’r Cogwyr gael ei lansio yn y dref.

Mae swyddogion wedi cychwyn menter ar gyfer casglu cudd-wybodaeth o gwmpas cogio – term a gysylltir â’r ffenomenon gyffuriau Llinellau Cyffuriau, lle mae aelodau gang yn meddiannu cartrefi pobl sy’n agored i niwed er mwyn cyflawni gweithgarwch troseddol.

Mae ymchwiliadau diweddar wedi dangos y bydd gangiau o du allan i’r ardal yn chwilio am bobl sy’n agored i niwed drwy salwch meddwl neu drwy fod yn gaeth i sylweddau, ac yn defnyddio cartrefi’r bobl hyn fel rhywle i werthu cyffuriau.

Lansiwyd Gwylio’r Cogwyr ar Heol Morfa, lle y cyfarfu timoedd plismona bro a thimoedd ymgysylltu’r heddlu ag aelodau o’r gymuned gan ofyn iddynt adrodd am unrhyw ymddygiad anarferol neu amheus mewn ymdrech i hel y gangiau hyn o’r gymuned.  

Dywedodd Jolene Mann, Prif Arolygydd Partneriaethau Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer Sir Gaerfyrddin: “Nod y cynllun yw mynd i’r afael â chyflenwyr cyffuriau sydd wedi dod o du allan i’r ardal er mwyn gwerthu cyffuriau yn Llanelli. Rydyn ni’n ymweld â’r ardaloedd lle mae’n fwy tebygol y bydd gweithgarwch o’r fath yn digwydd, ac rydyn ni’n gwneud preswylwyr yn ymwybodol o’r broblem fel eu bod nhw’n medru bod ar eu gwyliadwriaeth.

“Ein nod yw cefnogi ac amddiffyn y bobl hynny sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau drwy adnabod y rhai sydd fwyaf mewn perygl a’u cyfeirio at rywle priodol fel eu bod nhw’n medru derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt. 

“Rydyn ni hefyd eisiau adnabod cyfeiriadau posibl sy’n debygol o gael eu targedu gan gyflenwyr cyffuriau, ac sy’n bwriadu defnyddio’r dull hwn a elwir yn ‘cogio’. Rydyn ni eisiau casglu cudd-wybodaeth er mwyn cefnogi’n hamcanion plismona, ac uwchlaw pob dim, rydyn ni eisiau sicrhau’r gymuned ein bod ni’n gwneud pob ymdrech ac yn defnyddio llawer o adnoddau i fynd i’r afael â’r broblem o gyffuriau, yn arbennig y broblem o gyflenwi cyffuriau, yn ein hardal.”

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Mann: “Mae Llinellau Cyffuriau yma nawr, a dyna pam yr ydym yn defnyddio llawer o adnoddau er mwyn mynd i’r afael â’r broblem. Mae’r heddlu eisoes wedi cymryd camau gorfodi, ond rydym yn awr yn anelu i addysgu pobl a’u gwneud nhw’n ymwybodol o’r broblem fel eu bod nhw’n medru bod ar eu gwyliadwriaeth.

“Efallai na fyddant wedi ei ddeall o’r blaen, ond po fwyaf y siaradwn gyda phobl am y mater, po fwyaf yw’r siawns o dderbyn gwybodaeth. Po fwyaf o wybodaeth sydd gennym, po fwyaf y medrwn wneud i ddal y bobl sy’n cyflawni troseddau o’r fath a’u gyrru nhw allan o’r ardal yn gyfan gwbl.

“Ni allwn wneud hyn ar ben ein hun. Mae arnom angen i bobl ddod at ei gilydd i roi gwybodaeth ddiweddar i ni – os ydych chi’n gweld rhywun amheus, dywedwch wrthym.  

“Mae gan bawb ddyletswydd gofal i gadw llygad allan. Fel heddlu, nid ydym ym mhob man, bob munud, bob dydd. Rydyn ni ond eisiau i bobl yn y gymuned gadw  llygad allan a rhoi gwybodaeth i ni, a byddwn ni’n gwneud ein gwaith hyd eithaf ein gallu.”