12 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n apelio ar i breswylwyr Aberdaugleddau i fod yn effro ac yn wyliadwrus ynghylch ymddygiad amheus yn dilyn nifer anarferol o fyrgleriaethau yn ardal Rath Road. Mae eiddo’n cael eu targedu gyda’r nos pan mae deiliaid i ffwrdd o’u cartrefi.

“Mae elfennau tebyg i nifer o’r byrgleriaethau, ac mae’n hymholiadau’n parhau i ddod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol,” meddai’r Ditectif Arolygydd Richard Yelland.  “Rydym yn gofyn i’r preswylwyr lleol am eu help i wneud hyn. Gofynnwn iddynt fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw beth yn eu hardal sy’n ymddangos yn amheus iddynt - unigolyn yn loetran er enghraifft, neu gerbyd dieithr yn gyrru o gwmpas yr ardal. Galwch ni ar 101 a riportiwch eich pryderon. Rydych chi’n adnabod eich cymdogaethau ac yn gwybod pan mae rhywbeth o’i le, felly cysylltwch, da chi.” 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cychwyn ymgyrch dargedig yn yr ardal er mwyn cynnig diogelwch ychwanegol i breswylwyr lleol yn ystod nosweithiau tywyll y gaeaf. Yn ogystal, mae rhai camau y gall preswylwyr lleol eu cymryd er mwyn helpu i ddiogelu eu heiddo.

Drysau, ffenestri a chloeon

-          Wrth osod drws newydd, mae’n well prynu ffrâm a drws newydd, a hynny o Safon Brydeinig PAS 24-1 'Drysau Diogelwch Uwch’.

-          Sicrhewch fod drysau’n ddigon solet fel na ellir eu torri’n hawdd trwy eu cicio.

-          Gosodwch ffenestri o Safon Brydeinig BS7950 "Ffenestri Diogelwch Uwch".

-          Mae cloeon mortais yn ffitio i mewn i slot wedi’i dorri i mewn i ymyl y drws, ac fel arfer, gellir ond ei agor ag allwedd. Dylid uwchraddio'r rhain i gloeon 5 lifer wedi’u profi i BS: 3621.

-          Mae clo aml-bwynt yn cynnwys nifer o fachau neu folltau’n dal y drws i mewn i’r ffrâm. Os ydych chi’n amnewid eich silindr clo, sicrhewch ei fod o safon TS007 neu Sold Secure SS312 Safon Ddiemwnt.

Tu ôl ac o flaen eich tŷ

-          Rhwystrwch fynediad hawdd i gefn ac ochrau’ch cartref drwy osod gatiau wedi’u cloi, waliau neu ffens sydd o leiaf 2 fedr o ran uchder. Mae delltwaith uwchben hefyd yn gwneud dringo’n anodd.

-          Gellir defnyddio goleuadau diogelwch i wneud i droseddwyr deimlo’n agored i niwed a’u bod nhw’n cael eu gwylio.

-          Goleuwch ardaloedd risg uchel a sicrhewch ei bod hi’n hawdd i chi weld pobl sy’n agosáu.

-          Gosodwch gloeon clap a nwyddau metel ar ddrysau siediau a garejys.

-          Clowch bob drws cyn gadael y tŷ. Mae’n hawdd anghofio pan fydd brys arnoch, ond dyna’r ffordd hawsaf i fyrgler gael mynediad i’ch cartref.

-          Peidiwch byth â gadael allweddi gerllaw’r drws, gan gynnwys eich blwch llythyrau; mae byrgleriaid yn gwybod ble i edrych.

-          Sicrhewch eich bod chi’n medru gweld pobl yn mynd heibio blaen eich cartref fel nad oes modd i fyrgler weithio heb gael ei weld.

-          Rhowch eitemau y gellid eu defnyddio i dorri i mewn, neu eitemau y gellid eu dringo, megis ysgolion ac offer garddio, gadw a sicrhewch eich bod yn eu diogelu.

Y tu mewn i’ch cartref

-          Rhowch farciau amlwg, parhaol ar eich eiddo. Bydd hyn yn eich helpu chi a’r heddlu i’w hadnabod pe baent yn cael eu dwyn. Hefyd, gall marciau o’r fath ei gwneud hi’n anodd i leidr gael gwared ar yr eiddo.

Ydych chi adref?

-          Mae byrgler yn fwy tebygol o dargedu cartref sy’n ymddangos yn wag, felly mae’n werth sicrhau fod eich cartref yn edrych fel pe bai rhywun adref.

-          Peidiwch â chau eich llenni yn ystod y dydd; gall hyn awgrymu fod eich cartref yn wag.

-          Defnyddiwch switshis gydag amserydd awtomatig er mwyn troi’ch goleuadau, ac efallai radio, ymlaen pan mae’n nosi.

-          Os ydych i ffwrdd am gyfnodau hirach, canslwch danfoniadau llaeth a phapurau newydd.

-          Mae post sydd heb ei gasglu’n arwydd eich bod chi i ffwrdd. Gofynnwch i gymydog rydych chi’n ymddiried ynddynt i gasglu eich post, neu defnyddiwch wasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol; byddant yn cadw’ch post am hyd at ddau fis tra’ch bod chi i ffwrdd.

-          Efallai y bydd cymydog hefyd yn medru’ch helpu drwy agor a chau llenni, neu hyd yn oed parcio ei gar ar eich dreif.

-          Gweithiwch gyda’ch cymdogion i gadw llygad ar ddiogelwch eich gilydd. Mae grwpiau Gwarchod Cymdogaeth yn dda ar gyfer hyn.

-          Ac wrth gwrs, sicrhewch eich bod chi’n cloi pob drws a ffenestr, a gosodwch eich larwm os oes gennych un.