07 Gor 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf.


Mae’r ymgyrch, sydd a’r teitl #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau yn y pedair sir.


Bydd yr heddlu’n gweithio’n agos ag asiantaethau partner sy’n darparu cymorth arbenigol i gadw pobl mor ddiogel â phosibl yr haf hwn. Mae #JoioHDP yn ymwneud â rhoi cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod angen cymorth yr heddlu yr haf hwn.


Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Claire Parmenter: “Mae Dyfed-Powys yn gartref i amryw o atyniadau twristiaid ac yn cynnal digwyddiadau sy’n adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol sy’n hwb mawr i’r boblogaeth dros fisoedd yr haf.


“Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni’n byw ac yn gweithio mewn man y mae pobl eisiau ymweld ag ef, ac rydyn ni’n croesawu ymwelwyr i’r ardal i fwynhau’r hyn sydd ar gael.


“Mae’r llif o ymwelwyr ac amrywiaeth ein hardal yn cyflwyno heriau i ni fel ardal heddlu, felly’r haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyngor diogelwch syml i helpu pobl i fwynhau’n hardal unigryw.

 

Joio Ein Traethau

Mae ymgyrch ‘Parchu’r Dŵr’ Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn hyrwyddo darn o gyngor allweddol i bobl sy’n canfod eu hunain mewn dŵr oer yn annisgwyl. Mae’r elusen yn dweud bod llawer iawn o bobl sy’n boddi oddi ar arfordir Prydain yn debygol o fod wedi marw ar ôl profi sioc dŵr oer. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar y sgiliau syml sydd angen ar bobl i achub bywyd. Dyma’r cyngor:

  1. Os ydych chi’n canfod eich hunain yn annisgwyl yn y dŵr - arnofiwch am 60-90 eiliad er mwyn cynyddu’ch siawns o fyw. Bydd y cyfnod hwnnw’n galluogi effeithiau sioc dŵr oer i fynd heibio ac yna fe allwch gymryd y cam nesaf priodol.

  2. Os ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferth yn y dŵr – galwch 999 neu 112 a gofynnwch am Wyliwr y Glannau. Galwch heibio i www.respectthewater.com am ragor o wybodaeth.Byddwch yn ymwybodol o’r amserau llanw wrth ymweld â’r traeth.

Ewch i: www.metoffice.gov.uk/public/weather/tide-times am amserlenni lleol.

 

Joio Ein Trefi

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd dros fisoedd yr haf a gall achosi gofid i gymunedau lleol. Gall swyddogion heddlu gyfeirio pobl i adael ardal a nodwyd os ystyrir bod eu hymddygiad yn annerbyniol, ac atafaelu eitemau sy’n cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd Timoedd Plismona Bro’n patrolio yn ôl yr arfer mewn trefi drwy gydol yr haf er mwyn helpu pawb i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac ystyriol. 

 

Joio Ein Mynyddoedd

Dilynwch gyngor Tîm Achub Mynydd Aberhonddu i fwynhau bryniau a mynyddoedd yn yr ardal heddlu’n ddiogel: 

• Cynlluniwch cyn cychwyn ar eich taith;
• Ewch â digon o ddŵr gyda chi;
• Ewch â bwyd gyda chi;
• Ewch â map a chwmpawd, gan wybod sut i’w defnyddio;
• Cadwch lygad ar yr amodau yn gyson;
• Trowch yn ôl os ydych chi’n ansicr.

Galwch heibio i www.breconmrt.co.uk am ragor o gyngor ynghylch diogelwch ar y mynydd.

 

Joio Ein Digwyddiadau

Bydd swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu’n bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau lleol dros yr haf. Siaradwch â nhw am fand llawer ar gyfer eich plentyn rhag ofn y bydd yn mynd ar goll. Hefyd, medrwch siarad â nhw am gyngor atal trosedd a rhoi gwybod iddynt am unrhyw bryderon sydd gennych.

 

Pa un ai a ydych chi’n ymwelydd neu’n breswylydd, os fyddwch chi’n teimlo’n sâl, gall canllawiau Dewis Doeth eich helpu os ydych chi’n ansicr ynghylch y gwasanaeth iechyd gorau ar gyfer eich anghenion. Cewch fynediad i gyngor a chysylltiadau lleol ar y wefan: www.choosewellwales.org.uk, neu drwy lawrlwytho ap Dewis Doeth ar eich ffôn symudol.

Os ydych chi angen cysylltu â’r heddlu, ystyriwch y sefyllfa rydych chi’n adrodd amdani a dewiswch y rhif ffôn cywir. Mewn argyfwng, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101. I weld pa un ai a yw’r hyn rydych chi eisiau rhoi gwybod i’r heddlu amdano’n fater i’r heddlu, galwch heibio i’n tudalen ‘Cysylltwch â Ni’ newydd ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.