19 Medi 2014

Ar drothwy ‘Wythnos y Glas’, mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio’r cyfle i gwrdd â myfyrwyr newydd a rhoi cyngor defnyddiol iddynt ynghylch sut i aros yn ddiogel a diogelu eiddo personol.

Gyda’r tymor Prifysgol ar gychwyn, mae myfyrwyr newydd i’r ardal yn dod ag eitemau gwerthfawr megis gliniaduron ac eitemau personol eraill gyda nhw. Hefyd, mae’n bosibl mai hwn yw’r tro cyntaf i bobl fyw i ffwrdd o adref ac yn gorfod ystyried diogelwch y cartref.

Lluniwyd yr ymgyrch hon ar gyfer codi ymwybyddiaeth myfyrwyr ynglŷn â diogelwch personol, a chamau y gallant eu cymryd er mwyn osgoi dioddef lladrad, ymosodiad rhywiol, neu achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Er bod Dyfed-Powys yn le diogel i fyw, mae angen i chi gofio rhai camau syml ar gyfer diogelu eich hun, eich ffrindiau a’ch eiddo.

Ar wahân i ymgyfarwyddo ag amserlenni dosbarth, llefydd byw newydd a gwneud ffrindiau, mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau sicrhau bod gan fyfyrwyr yr holl wybodaeth sydd angen arnynt i sicrhau bod bywyd prifysgol yn rhydd o drosedd.

Dywed y Prif Arolygydd Partneriaethau Ross Evans: “Pan rydych allan yn cael hwyl, cofiwch gadw llygad ar eich eiddo personol, bagiau, ffonau, waledi ac ati, yn ogystal â’ch diodydd. Nid yw diodydd yn cael eu sbeicio yn broblem sy’n cael ei riportio’n aml yn ein hardal heddlu, ond rydym wedi derbyn rhai adroddiadau lle mae pobl yn credu ei fod yn broblem, felly cadwch lygad allan am eich ffrindiau newydd, a gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n gwneud yr un peth i chi er mwyn lleihau’r risgiau ymhellach.

Bydd yr heddlu hefyd yn gweithio ar y cyd ag amryw o bartneriaid er mwyn sicrhau bod myfyrwyr newydd yn cael cychwyn diogel a phleserus i’w hastudiaethau.

Gair i Gall
• Pan rydych allan, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar ôl eich ffrindiau, sicrhewch eich bod chi’n cynllunio’ch taith adref, a ble y gallwch archebu tacsis ymlaen llaw cyn i chi fynd allan. Os ydych yn stopio tacsi, sicrhewch ei fod wedi’i drwyddedu. 
• Edrychwch ar ôl eich eiddo, a sicrhewch fod ble rydych chi’n byw’n ddiogel. Peidiwch â rhoi ffordd hawdd i ladron siawns fynd â’ch eiddo. Medrwch farcio eitemau electronig, neu eu cofrestru ar www.immobilse.com . Cronfa ddata genedlaethol ddiogel yw hon sy’n galluogi’r Heddlu i roi eitemau wedi’u dwyn maent yn dod o hyd iddynt yn ôl i’r perchnogion.
 
Aberystwyth:
Cynhelir cymorthfeydd heddlu yn y Brifysgol yn adeilad Undeb y Myfyrwyr.
http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/in-your-area/dyfed-powys/ceredigion/aberystwyth-town-and-university

Sir Gaerfyrddin
Mae swyddogion yn bresennol yng Ngholeg Sir Gâr Llanelli bron bob dydd, ac am hanner dydd ar ddyddiau Iau.
http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/in-your-area/dyfed-powys/carmarthenshire/llanelli-town/hengoed

Y Drindod, Sir Gaerfyrddin
http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/in-your-area/dyfed-powys/carmarthenshire/carmarthen/carmarthen-west-johnstown-and-trinity

Llanbedr Pont Steffan
http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/in-your-area/dyfed-powys/ceredigion/lampeter

Coleg Sir Benfro, Hwlffordd
http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/in-your-area/dyfed-powys/pembrokeshire/haverfordwest