02 Hyd 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol wrth Yrru Cymru Gyfan sy’n cael ei harwain gan Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Diogelwch Ffyrdd Cymru.

Nod yr ymgyrch , a fydd yn para am bythefnos rhwng y 6ed a’r 19eg o Hydref, fydd annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

Bydd patrolau’r heddlu yn cynyddu ar draws Cymru yn ystod yr ymgyrch er mwyn hyrwyddo’r neges ddiogelwch a chodi ymwybyddiaeth gyrwyr o beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru a’r cosbau y gellir eu rhoi am wneud hynny.

Bydd faniau camerâu diogelwch Gan Bwyll hefyd yn cael eu defnyddio yn ystod yr ymgyrch gan eu bod hwythau bellach yn gorfodi troseddau ffonau symudol.

Meddai’r Prif Arolygydd Ieuan Matthews, “Nid yn unig y mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru’n anghyfreithlon, mae’n beryglus hefyd. Mae’n peryglu’ch bywyd chi yn ogystal â bywydau’ch teithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd nad oes ganddynt lais mewn perthynas â’ch gweithredoedd y tu ôl i’r olwyn.

“Rydym yn annog gyrwyr i ddiffodd eu ffonau symudol wrth yrru; nid oes unrhyw alwad ffôn mor bwysig fel bod rhaid ei hateb gan eich peryglu chi ei hun a phobl eraill. Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gyda’n partneriaid i godi ymwybyddiaeth ac addysgu, ond byddwn hefyd yn erlyn y gyrwyr hynny sy’n parhau i ddiystyru’r gyfraith.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru cerbyd yn golygu bod angen gwneud mwy nag un peth ar yr un pryd a dylai unrhyw beth y tu hwnt i hynny aros nes bod y person wedi parcio eu car neu tan y bydd eu siwrnai wedi dod i ben.

“Mae ymgyrchoedd fel hyn yn dangos ymrwymiad partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem hon ac fe wnawn barhau i gydweithio er mwyn trosglwyddo’r neges  bod angen diffodd y ffôn cyn cychwyn y car.”

Drwy gydol yr ymgyrch bydd yr heddlu a’u partneriaid yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn trosglwyddo’r negeseuon gan ddefnyddio’r hashnod #5angheuol a #llygaidaryffordd

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2013 cafodd 1,095 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Yn ardal Heddlu Dyfed-Powys cyflwynwyd 862 o docynnau, a chyflwynwyd 91 yn ardal Heddlu De Cymru

Rhoddodd Heddlu Gogledd Cymru 95 o Docynnau Cosb Benodol a rhoddodd Heddlu Gwent 47  i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.


Cyngor:
• Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru
Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru,  arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.

• Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio. Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’

• Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffon symudol  Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd