22 Medi 2015

Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru, dan arweiniad Heddlu Dyfed-Powys ac mewn partneriaeth â Diogelwch y Ffyrdd Cymru, yn gweithredu’n llym yn erbyn modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Cynhelir yr ymgyrch gorfodi Cymru Gyfan o ddydd Iau 24 Medi i ddydd Mercher 7 Hydref ac mae’n annog pob defnyddwyr y ffyrdd i gadw’u “llygaid ar y ffordd” a pheidio â chael eu gwrthdynnu gan ateb ffôn symudol, darllen neges destun neu bori’r we.

Bydd patrolau heddlu’n cynyddu ledled Cymru yn ystod cyfnod yr ymgyrch gorfodi er mwyn tynnu sylw gyrwyr i’r peryglon a berir drwy gael eich gwrthdynnu gan ffonau symudol pan fyddwch yn rheoli cerbyd, a’r cosbau difrifol y byddant yn wynebu os cânt eu dal.

Yn genedlaethol, mae nifer y modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol i ffonio, tecstio neu bostio diweddariadau ar gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu a disgwylir mai gyrru pan fyddwch wedi’ch gwrthdynnu bydd prif achos marwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd yn 2015. Yng Nghymru, daliwyd dros 900 o fodurwyr yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrch 2014.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ac arweinydd Cymru Gyfan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar Blismona’r Ffyrdd Carl Langley: “Mae hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol yn medru cael ei wrthdynnu’n hawdd a gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol. Un rhan o’n hymgyrch barhaus i leihau nifer y gyrwyr sydd mewn perygl o fod yn gysylltiedig â gwrthdrawiad difrifol neu angheuol o ganlyniad i ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru yw hyn.

“Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau deallus, rydyn ni hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu wrth iddynt ddefnyddio eu hapiau, darllen eu negeseuon e-bost neu bori’r we. Mae angen i yrwyr fod yn ymwybodol bod yr un peryglon yn gysylltiedig â’r gweithredoedd hyn, a’r un gosb.

“Mae modd osgoi llawer iawn o drasiedïau ar ein ffyrdd - mae ein neges yn glir, cadwch eich llygaid ar y ffordd. Medrwch ymateb i alwadau neu ddarllen negeseuon testun pan fydd hi’n ddiogel a chyfleus gwneud hynny, ond nid wrth yrru. Gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad fod yn drychinebus ar gyfer cerddwyr a defnyddwyr y ffyrdd, a dyma pam y bydd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru’n cynnal patrolau rhagweithiol i dargedu modurwyr sy’n peryglu defnyddwyr y ffyrdd fel hyn.”

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru: “Disgwylir i ni gyflawni sawl tasg ar yr un pryd wrth yrru, felly mae angen i unrhyw beth y tu hwnt i hyn aros tan ein bod ni wedi parcio’n ddiogel neu hyd nes y bydd ein taith wedi dod i ben.

"Mae ymgyrchoedd fel hyn yn dangos penderfynoldeb partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru i fynd i’r afael â’r mater hwn a byddwn ni’n parhau i gydweithio er mwyn hyrwyddo’r neges o beidio â defnyddio’ch ffôn symudol y tu ôl i’r olwyn. Nid yw’r un alwad na neges destun mor bwysig â hynny.”

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2014, datrysodd swyddogion cyfanswm o 914 trosedd gyrru ffôn symudol yng Nghymru.

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys 447 hysbysiad cosb benodedig, cyhoeddodd Heddlu Gwent 72 hysbysiad, cyhoeddodd Heddlu Gogledd Cymru 53 Adroddiad Trosedd Traffig, ac arestiwyd 342 troseddwr yn ardal De Cymru.

Medrwch dderbyn hysbysiad cosb benodedig os cewch eich dal, gan arwain at ddirwy o £100 a 3 phwynt ar eich trwydded. Byddwch yn ymwybodol y byddwch chi’n colli’ch trwydded os fyddwch chi’n cael 6 phwynt yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’ch prawf.

Hefyd, gall eich achos fynd i’r llys ac fe allech gael eich gwahardd rhag gyrru neu reidio a chael dirwy hyd at £1,000. Gallai gyrwyr bysiau neu gerbydau nwyddau dderbyn dirwy o hyd at £2,500.

Cyngor:

  • Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru, arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.
  • Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio.

Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’

  • Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd.
  • Peidiwch â galw pobl eraill pan maen nhw’n gyrru Os ydych chi’n galw rhywun ac maen nhw’n dweud wrthych eu bod nhw’n gyrru, gofynnwch iddynt eich galw yn ôl pan fyddant wedi parcio’n ddiogel.