10 Meh 2014

Unwaith eto dros y penwythnos, patroliodd Heddlu Dyfed-Powys ffyrdd ledled yr ardal heddlu gan atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i yrru’n ddiogel ac am bwysigrwydd talu sylw i’r terfynau cyflymder.

Ni fu unrhyw wrthdrawiadau a arweiniodd at anafiadau na gwrthdrawiadau angheuol.

Yn Sir Gaerfyrddin, cynhaliodd swyddogion ddeuddeg prawf anadl, gyda phob un ohonynt yn negyddol. Roedd naw trosedd o oryrru, tri lle nad oedd gwregysau diogelwch yn cael eu gwisgo, ac un am fod heb yswiriant.

Yn Sir Benfro, riportiwyd un beiciwr modur am gyflymder gormodol.

Yn Aberhonddu, stopiodd Swyddogion Plismona’r Ffyrdd chwe char am gyflymder gormodol mewn ardal 30mya, a rhoddwyd prawf anadl i 35 unigolyn er mwyn cefnogi’r ymgyrch yfed a gyrru. Yn ogystal, riportiwyd 19 beiciwr modur am gyflymder gormodol (82mya i 102mya), tri am blatiau cofrestru anghyfreithlon, un am fod heb MOT, ac un am fod heb yswiriant.

Cofnodwyd Subaru Impreza am gyflymderau o dros 100mya yn syth ac fe’i riportiwyd am droseddau penodol.

Cynhaliwyd gwiriadau cyflymder yn Llanfihangel Nant Melan. Ymdriniwyd â thri gyrrwr car am gyflymder gormodol, a stopiwyd dau feiciwr modur am droseddau plât cofrestru. Rhoddwyd prawf anadl i bob modurwr a gafodd eu stopio am droseddau tybiedig ac roedd pob prawf yn negyddol.

Yn ystod y penwythnos, atafaelwyd pum beic modur. Nodwyd fod un wedi’i ddwyn, credir fod un heb yrrwr yn bresennol wedi’i ddwyn, ac atafaelwyd tri am droseddau diffyg yswiriant/trwydded yrru. Riportiwyd dau arall am fod heb yswiriant.

“Mae ein swyddogion yn gweithio’n galed er mwyn cadw’n ffyrdd yn ddiogel,” meddai’r Prif Arolygydd Rose-Ann Lloyd. “Pob penwythnos, mae ein swyddogion yn patrolio’r ffyrdd ac yn cynnal gweithgarwch gorfodi yn ogystal â siarad â gyrwyr/beicwyr am ganlyniadau goryrru. Mae’n dda gweld nad oedd unrhyw wrthdrawiadau difrifol y penwythnos hwn. Cyfrifoldeb pawb yw gyrru diogel, pa un ai a ydych ar feic modur, mewn car, neu mewn fan. Bydd yr heddlu’n gweithredu yn erbyn gyrwyr sy’n cyflawni troseddau ar ein ffyrdd.”