23 Medi 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio perchnogion tai ynghylch ymagwedd newydd a gymerir gan dwyllwyr i gyflawni twyll galwadau ffôn.

Mae twyllwyr yn galw dioddefwyr ac yn dweud wrthynt eu bod yn ffonio i’w hysbysu eu bod wedi’u gosod yn y braced treth gyngor anghywir ers nifer o flynyddoedd ac mae hawl ganddynt dderbyn ad-daliad. Fel arfer, maen nhw’n dweud y dylai hyn fod werth £7,000.

Unwaith maen nhw wedi perswadio’r dioddefydd, mae’r twyllwr yn dweud wrthynt y bydd angen iddynt dalu ffi weinyddu ymlaen llaw er mwyn derbyn yr ad-daliad; mae’r taliad maen nhw’n gofyn amdano’n amrywio o £60-350. Mae’r dioddefydd yn rhoi’r manylion ac yn gwneud y taliad, ond yna nid yw’n medru cysylltu â’r unigolyn siaradon nhw ag ef ar y ffôn mwyach.

Pan maen nhw’n ffonio’r cyngor am yr ad-daliad a’r ffaith eu bod nhw yn y braced treth anghywir, bydd y cyngor yn cadarnhau nad ydynt yn gwybod unrhyw beth am hyn a’i bod hi’n bosibl fod twyllwyr wedi cysylltu â nhw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Anthony Evans, o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’r twyllwyr wedi bod yn targedu pobl dros 60 oed, ac mae’r twyll yn debygol o ledaenu ledled y DU.

“Mae gennym boblogaeth hŷn fawr yn Nyfed-Powys, ac mae’n bwysig eu bod nhw, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn ymwybodol o beryglon twyll o’r fath a’u bod nhw’n derbyn y cyngor a’r gefnogaeth sydd angen arnynt er mwyn osgoi dioddef twyll.

“Daw sgamiau eraill sydd angen bod yn ymwybodol ohonynt yn aml gan bobl sy’n esgus eu bod yn swyddogion heddlu, yn weithwyr banc neu ddarparwyr ffôn neu ryngrwyd.”

Mae’r Swyddfa Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol wedi derbyn 16 adroddiad am y math hwn o dwyll ers mis Gorffennaf.

 

Sut i ddiogelu’ch hun:

·         Peidiwch byth ag ymateb i alwadau ffôn digymell

·         Ni fydd eich cyngor lleol byth yn ffonio annisgwyl i drafod ad-daliad treth gyngor. Os ydych chi’n derbyn galwad ffôn o’r fath, rhowch y ffôn i lawr yn syth.

·         Ni fydd sefydliad dilys yn gofyn i chi dalu ffi ymlaen llaw er mwyn derbyn arian; felly peidiwch byth â rhoi manylion eich cerdyn iddynt.

·         Os ydych chi’n credu eich bod chi wedi dioddef twyll, rhowch y ffôn i lawr ac arhoswch bum munud i glirio’r llinell gan fod twyllwyr weithiau’n cadw’r llinell ar agor. Lle bo’n bosibl, defnyddiwch linell ffôn wahanol i wneud yr alwad ffôn.

Er mwyn adrodd am dwyll a derbyn rhif trosedd yr heddlu, galwch Action Fraud ar 0300 123 2040 neu defnyddiwch eu system riportio twyll ar-lein.

Bellach, medrwch hefyd gofrestru gydag Action Fraud Alertam ddim i dderbyn gwybodaeth uniongyrchol, ddilys, gywir am sgamiau a thwyll yn eich ardal chi trwy e-bost, neges llais wedi’i recordio a neges destun.