20 Rhag 2019

Â’r Nadolig yn agos iawn a theclynnau’n pwyso’n drwm yn sach Siôn Corn, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau podlediad peilot er mwyn helpu rhieni i ddal i fyny ag arferion ar-lein eu plant.

Mae 999FM yn dod â Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, swyddog heddlu o dîm ymchwilio ar-lein mawr ei glod yr heddlu, a rhieni plant ysgol at ei gilydd.

Maen nhw gyd yn cael sgwrs dros ddishgled am y ffordd mae eu plant yn defnyddio technoleg newydd. Maent yn ystyried yr heriau o gadw un cam ar y blaen, a’r adnoddau sydd ar gael i’w helpu i wneud y mwyaf o’r byd ar-lein.

Byddant yn holi’r cwestiynau a allai fod gennych ac yn rhannu eu gwybodaeth er mwyn canfod atebion.

Dywedodd Bethan James, Rheolwr Rhanbarthol Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer SchoolBeat:

“Fel rhan o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, mae swyddogion heddlu’n cael eu pennu i bob ysgol yn ein hardal heddlu. Maen nhw’n rhoi gwersi i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd, ac mae llawer o bobl ifainc yn adnabod eu hwynebau ac yn gwybod eu henwau.

“Rydyn ni’n sgwrsio â’ch plant am bob math o bethau yn yr ysgol er mwyn helpu i’w cadw’n ddiogel, ac rydyn ni eisiau’ch helpu i barhau â’r sgwrs honno adref. Ein gobaith yw y bydd y podlediad peilot hwn yn dangos sut y medrwn bontio’r bwlch hwn rhwng yr ystafell ddosbarth a’ch ystafell fyw.”

Mae pennod un, ‘Diogelwch ar-lein – Dal i fyny â’r plant’, yn cynnwys dau riant sydd â phlant yn yr ysgol gynradd, yn ogystal â’r Ditectif Ringyll Mathew Davies o Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys, ac mae’n cael ei gynnal gan Bethan James, sy’n arwain rhaglen ysgolion yr heddlu, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r podlediad ar gael nawr, a chewch wrando arno yn Gymraeg neu Saesneg ar iTunes, Spotify, Castbox, Deezer a Podcast Addict – dewiswch eich hoff ddarparwr a chwiliwch am 999FM.

Listen to "999FM" on Spreaker.

Dywedodd Emma Northcote, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol Heddlu Dyfed-Powys:

“Fel rhiant prysur fy hun, mae podlediadau’n gweddu i’m ffordd o fyw. Rwy’n aml yn gwrando ar bodlediadau wrth deithio i’r gwaith ar ôl mynd â’r plant i’r ysgol, felly mae rhywbeth gan arbenigwyr sy’n fy helpu i ddeall ychydig mwy am y byd mae fy mhlant yn cael ei ddylanwadu ganddo’n amhrisiadwy.

“Rydyn ni wedi gweithio gyda chwmni o Gaerfyrddin, sef ‘Stiwdio Box’, er mwyn datblygu’r podlediad newydd hwn. Os yw’n cymunedau’n ei hoffi, byddwn ni’n edrych ar greu mwy. Ar adeg pan mae negeseuon a gwybodaeth yn ein llethu, mae nodi’r ffordd orau o gyrraedd y bobl mae angen i ni siarad â nhw’n her. Rydyn ni’n awyddus i glywed barn ein cymunedau am yr arf newydd hwn ar gyfer cyflwyno negeseuon, a pha bynciau eraill maen nhw eisiau i ni drafod os fyddwn ni’n gwneud mwy.”