02 Hyd 2019

Bydd swyddogion troseddu gwledig yn cyflawni gwaith gorfodi, atal a thraws ffiniol fel rhan o wythnos genedlaethol o weithredu yn erbyn troseddu bywyd gwyllt a gwledig.

Bydd pedwar tîm troseddu gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin ag achosion cyfredol ac yn targedu troseddwyr ar draws ardal yr heddlu, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac adeiladu ar negeseuon atal troseddu yn ystod yr wythnos (Hydref 6 – 12).

PCSO Caryl Griffiths and PC Esther Davies

PCSO Caryl Griffiths and PC Esther Davies

Bydd gweithredoedd yn cael eu rhedeg ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Gwent, a byddant yn ymdrin â materion yn amrywio o ddwyn beiciau cwad a defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd i boeni defaid a symud da byw. Bydd y timau hefyd yn ymweld â marchnadoedd ffermwyr i siarad gyda phobl o gymunedau gwledig, gan roi cyfle iddynt godi unrhyw bryderon.

Meddai’r Uwcharolygydd Robyn Mason, arweinydd Heddlu Dyfed-Powys ar droseddu gwledig: “Gan ein bod yn heddlu dros ardal sy’n bennaf yn un wledig mai gan droseddu gwledig bob amser le blaenllaw ar ein hagenda, ond mae’r wythnos hon o weithredu’n rhoi cyfle i ni gymryd agwedd gydlynol a strategol at faterion gyda chydweithwyr ledled y wlad.

“Yn ogystal â chreu cyswllt gyda heddluoedd eraill, bydd ein swyddogion troseddu gwledig yn gweithio gyda thimau o asiantaethau iechyd a lles anifeiliaid, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac adrannau eraill o fewn yr heddlu i ymdrin â phroblemau, codi ymwybyddiaeth ac adeiladu ymhellach ar berthnasau gyda’n cymunedau gwledig.”

Bydd lansiad swyddogol y parthau dim galw diwahoddiad ar ffermydd yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn digwydd mewn partneriaeth gyda Safonau Masnach yn ystod yr wythnos.

Treialwyd y fenter ar draws y sir yn dilyn cyfres o ladradau a galwadau diwahoddiad, ac y mae’n rhoi’r dulliau a’r hyder i ffermwyr adrodd am weithgarwch amheus.

Meddai’r Uwcharolygydd Mason: “Mae perygl y gallai fod gan alwyr diwahoddiad gymhellion sinistr, ac y gallent fod yn bwrw llygad dros yr ardal i weld a oes cerbydau neu beiriannau heb eu diogelu’n gadarn.

“Wrth sefydlu parth dim galw diwahoddiad, gall ffermwyr a gweithwyr fferm gael yr hyder i ofyn i unrhyw alwyr diwahoddiad adael, a bydd hefyd ganddynt gyfarwyddyd ynghylch sut i adrodd am weithgarwch amheus.”

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi buddsoddi’n sylweddol yn y timau troseddu gwledig ers eu sefydlu ym mis Tachwedd 2017, gydag offer a cherbydau arbenigol yn sicrhau y gellir rhoi cefnogaeth lawn i gymunedau anghysbell.