01 Awst 2018

Gofynnir i bobl sy’n mwynhau’r hyn sydd gan ardal Dyfed-Powys i’w chynnig yn ystod yr haf i gadw golwg am arwyddion cam-drin domestig a rhoi gwybod i’r heddlu amdano.

Yn ystod y gwyliau haf, bydd swyddogion yn ymweld â gwersylloedd, atyniadau twristiaid a’r economi nos er mwyn siarad â phobl am gam-drin domestig.

Byddant yn rhoi arweiniad ynghylch arwyddion cam-drin domestig ac yn annog pobl i beidio bod ag ofn galw’r heddlu os ydynt yn gweld neu’n clywed rhywbeth sy’n eu poeni.

Bydd ymdrechion i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd yn cael eu cefnogi gan weithgarwch gorfodi targedig, gan ddal camdrinwyr domestig i gyfrif am eu gweithredoedd a dysgu gwersi gan y rhai sydd wedi’u heffeithio.

Mae’r gwaith hwn yn cael ei gynnal gan yr heddlu fel rhan o Ymgyrch Heirloom gan fod adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch ym mis Gorffennaf a mis Awst nag unrhyw adeg arall o’r flwyddyn yn ardal Dyfed-Powys.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth yr Uned Diogelu Pobl Fregus: “Nid trais yn unig yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, ac mae bygythiadau ac achosi difrod hefyd yn ffyrdd o reoli rhywun.

“Yn anffodus, mae’r gwyliau haf yn gyfnod lle rydyn ni’n gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig. Mae mannau problemus yn cynnwys gwersylloedd, traethau, atyniadau twristiaid a barrau. Gall pobl fod yn ymweld â’r ardal, neu wedi mynd allan am y dydd neu’r nos, ac am ba bynnag reswm (alcohol yn aml iawn), mae pethau’n mynd allan o reolaeth ac mae rhywun yn ymddwyn yn gamdriniol.

“Rwy’n annog unrhyw un sy’n poeni am rywun, boed yn ffrind, cymydog, aelod o’r teulu neu rywun rydych chi wedi gweld ar wyliau neu ar ddiwrnod allan sydd angen help, i roi gwybod i’r heddlu.

“Fel rhan o Ymgyrch Heirloom, ein ffocws ar gam-drin domestig dros yr haf, rydyn ni’n annog aelodau o’r cyhoedd sy’n gweld neu’n clywed rhywbeth sy’n eu poeni i roi gwybod i’r heddlu’n syth. Ni ddylent boeni eu bod nhw’n ymyrryd na theimlo mai mater preifat ydyw. Gallai’ch galwad ffôn neu’ch cymorth wneud byd o wahaniaeth.”  

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal tan ddiwedd Medi a bydd yn canolbwyntio ar y canlynol: cadw cymunedau’n ddiogel trwy dargedu troseddwyr cam-drin domestig bob cyfle posibl; diogelu dioddefwyr sy’n agored i niwed trwy gymorth gan swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig a datgeliadau trwy Gyfraith Clare er mwyn rhoi gwybodaeth i bobl a allai eu diogelu rhag cam-drin domestig; amddiffyn y rhai sydd wedi’u heffeithio rhag niwed difrifol trwy geisio erlyniadau a gweithio i gynyddu’r hyder i adrodd am gam-drin domestig mewn cymunedau.

Arwyddion i gadw golwg amdanynt:

  • Mae un partner yn ymddangos yn ofnus o’r llall, neu’n awyddus iawn i’w blesio/phlesio
  • Mae un partner yn aml yn barnu neu’n codi cywilydd ar y llall o flaen pobl eraill
  • Rydych chi’n medru gweld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi torri, ysigiadau, clwyfau ac ati) ac fe allech fod wedi cael esboniad annhebygol am eu hanafiadau
  • Mae un partner yn gyndyn i adael plant gyda’r partner arall.

Am gymorth a chyngor:

  • Galwch y llinell gymorth cam-drin a thrais Byw Heb Ofn am ddim ar 0808 8010 800
  • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim – mae’n llawn o wybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol er mwyn helpu i ddiogelu’ch preifatrwydd
  • Galwch heibio i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun lle y cewch ddarganfod pa un ai a oes gan eich partner presennol, neu bartner posibl, hanes o drais neu gam-drin
  • Galwch heibio i ncdv.org.uk am gyngor cyfreithiol am ddim yn gyflym.

I adrodd am gam-drin domestig, galwch yr heddlu ar 101. Os ydych chi’n adrodd am gam-drin sy’n digwydd ar y pryd, galwch yr heddlu ar 999.