07 Gor 2014

Yn draddodiadol yn ystod yr haf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn profi cynnydd yn nifer y galwadau’n adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifainc. Mae adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys pobl ifainc yn yfed alcohol, defnyddio iaith anweddus, creu sŵn gormodol ac aflonyddu ar breswylwyr drwy loetran mewn grwpiau mawr.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Darren Brown o Heddlu Dyfed-Powys, “Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Dyfed-Powys yn gymharol isel ar y cyfan, ond mae nifer y galwadau rydyn ni’n derbyn am ddigwyddiadau o’r fath yn cynyddu yn ystod yr haf, ac fel arfer, mae’n ymwneud â phobl ifainc.

“Ar hyn o bryd, rydyn ni’n profi problemau yn y Brif Stand ar Feysydd Hamdden Maesydre, gydag unigolion yn yfed alcohol ac yn gadael llawer iawn o sbwriel a photeli wedi torri o gwmpas y lle. O ganlyniad, bydd yr heddlu’n patrolio’r ardal a bydd unigolion sy’n cael eu dal yn yfed alcohol neu o dan ddylanwad alcohol yn derbyn hysbysiadau cyfarwyddyd i adael Adran 27 o Ddeddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006. Mae hyn yn rhoi grym i’r heddlu symud pobl ymlaen a gorchymyn iddynt beidio â dychwelyd am gyfnod penodol o amser neu wynebu arést.”

“Mae’r rhan fwyaf o bobl ifainc yn ymddwyn yn dda, ond yr hyn sy’n ein poeni yw nifer y galwadau rydyn ni’n derbyn am leiafrif sy’n yfed dan oed ac effeithiau hyn arnyn nhw a’u hymddygiad. Er bod y rhan fwyaf o rieni’n ymddwyn yn gyfrifol, rydym yn eu hannog i fod yn ymwybodol o’r hyn y mae eu plant yn gwneud yn ystod gwyliau’r haf.

“Mae alcohol yn un o brif achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol a gall yfed dan oed fod yn beryglus i bobl ifainc. Yn ystod yr haf, bydd yr heddlu ac asiantaethau partner yn cyflawni gwaith ar gyfer addysgu rhieni a phobl ifainc ynglŷn â pheryglon camddefnyddio alcohol. Byddwn hefyd yn siarad â masnachwyr er mwyn atal pobl ifainc rhag prynu alcohol yn y lle cyntaf. 

“Mae’n bwysig fod rhieni’n gwneud eu rhan i’n cefnogi. Mae pobl ifainc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn debygol o dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.”

Os ydych chi’n dioddef neu’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylech gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101; neu’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch yr heddlu ar 999. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Heddlu Dyfed-Powys, galwch heibio i wefan yr Heddlu: www.dyfed-powys.police.uk