09 Ebr 2020

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau, ar adeg lle mae'n hanfodol fod pawb yn aros adref i achub bywydau.

Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ffermwyr a pherchnogion tir, i roi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys am unrhyw beth amheus.

Byddai’r wybodaeth yn helpu’r heddlu i ymateb yn gyflym wrth i rêfs anghyfreithlon ddod i’r amlwg a’u hatal rhag digwydd, neu o leiaf caniatáu i’r heddlu ymateb cyn iddynt fynd rhy bell. 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, Pennaeth Gweithrediadau Arbennig Heddlu Dyfed-Powys:

“Gall rêfs anghyfreithlon achosi cryn bryder i’r gymuned, ac os nad ymdrinnir â hyn yn gyflym, maent yn anodd eu stopio neu eu rheoli mewn ffordd arall, yn aml o ganlyniad i niferoedd mawr y bobl sy’n rhan ohonynt ac agweddau diogelwch yn ymwneud â chwalu digwyddiad o’r fath. A ninnau'n wynebu yr argyfwng iechyd Coronafeirws ar hyn o bryd, mae'n hollol hanfodol nad yw'r math yma o gynulliadau yn digwydd. Mae'n amlwg fod y gweithredoedd mae bob un ohonom yn cymryd heddiw yn mynd i gael effaith ar yfory, sef y rheswm fod yn rhaid i ni gyd aros adref - ac mi fyddai cynulliadau anghyfreithlon fel rêfs yn hollol anghyfrifol ac heb os yn peryglu bywydau. 

“Fel heddlu, rydyn ni’n gweithredu’n syth ar ôl cael gwybod bod digwyddiad yn cael ei drefnu. Byddwn ni’n parhau i ymateb yn gyflym i adroddiadau am rêfs anghyfreithlon, a byddwn ni’n erlyn y rhai sy’n gyfrifol amdanynt lle bo’n briodol er mwyn diogelu ein cymunedau.Bydd swyddogion hefyd yn cynnal patrols o ardaloedd sy'n gallu bod yn safleoedd ar gyfer y math yma o gynulliadau.

“Fodd bynnag, mae’r mathau hyn o ddigwyddiadau anghyfreithlon yn cael eu cydlynu’n ofalus er mwyn osgoi denu sylw’r heddlu, a bydd trefnwyr bob amser yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o osgoi cael eu dal.

“Rydyn ni’n dibynnu ar gymorth cymunedau i adrodd am unrhyw weithgarwch amheus yn syth, fel bod modd gweithredu i aflonyddu ar rêfs anghyfreithlon yn gyflym. Dyw hi erioed wedi bod mor bwysig i bawb ystyried eu gilydd, a riportio unrhywbeth amheus  - mae bywydau yn dibynnu ar hyn.

“Byddwn yn annog ffermwyr, perchnogion tir a chymunedau lleol i roi gwybod i’r heddlu am unrhyw beth sy’n ymddangos yn amheus neu’n anghyffredin arlein http://bit.ly/DPPReportOnline, neu ar ebost contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu trwy alw 101.”

Dywedodd Phil Morgan, Arweinydd Tîm Rheoli Tir Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae rêfs anghyfreithlon yn achosi trallod i bobl lleol ond mae angen amser ac arian i lanhau ar ol nhw hefyd. gyda'r sefyllfa bresennol lle bod angen i ni gyd helpu taclo Covid-19, mae'r rêfs yma yn gallu fod yn bwysau mawr ar y gwasanaethau brys sydd dan bwysau mawr yn barod. 

“Yn ystod y cyfnod yma o gloi i lawr gan y Llywodraeth, ni ddylai unrhywun fod yn ystyried cynnal neu mynychu rêf anghyfreithlon. Ond, rydym wedi rhoi nifer o fesurau mewn lle dros penwythnos y Pasg i sicrhau fod holl safleoedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddiogel, gan wneud hi mor anodd a phosib i unrhywun sydd eisia torri'r gyfraith. 

 "Byddwn yn parhau i weihtio'n agos gyda Heddlu  Dyfed-Pwys i stopio rêfs anghyfreithlon yn ein coedwigoedd. Rydym yn annog unrhywun sy'n bryderus am weithgaredd amheus yn eu coedwig lleol i riportio hynny i'r heddlu trwy alw 101 neu 999os yw'n argyfwng."

 

Adnabod yr arwyddion:

Dylech fod yn ymwybodol o rai mathau o ymddygiad amheus. Os fyddwch chi’n gweld neu’n profi unrhyw un o’r ymddygiadau hyn, cysylltwch a'r Heddlu os gwelwch chi’n dda.  

  • Nifer anghyffredin o gerbydau, yn arbennig faniau gwersylla, faniau neu dryciau yn yr ardal.
  • Tresmaswyr anghyfreithlon a fydd efallai’n rhagchwilio safleoedd cyn unrhyw rêf.
  • Unigolion sy’n cysylltu â thirfeddianwyr neu’n ymholi ynghylch tir, a hynny drwy roi’r argraff eu bod yn dymuno llogi ar gyfer gweithgareddau sy’n ymddangos yn dderbyniol, fel merlogampau neu wersylloedd sgowtiaid.
  • Os ydych chi’n amau bod rhywun sy’n eich holi ynghylch llogi tir yn dweud celwydd am bwy ydyw, peidiwch ag oedi i gysylltu â’r heddlu.
  • Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn ei gwneud hi’n haws i drefnwyr ledaenu’r gair - gall nifer y bobl mewn rêf dyfu’n sylweddol mewn amser byr, a gall lleoliadau newid yn gyflym.